Odbor evidence, dokumentace a IS (OEDIS)

Odbor se zabývá širokou škálou odborných a evidenčních činností souvisejících s evidencí památkového fondu na území hlavního města Prahy (vyjma nemovitých národních kulturních památek), a to kulturních památek nemovitých i movitých – včetně těch movitých památek, které patří k národním kulturním památkám. Součástí pracoviště je veřejná badatelna spojená s odbornou knihovnou. Široká veřejnost má možnost seznámit se v badatelně s nejrůznějšími dokumentačními fondy ÚOP PR. Odbor se podílí na lokální správě odborných digitálních dat geografického informačního systému (GIS), metainformačního systému (MIS), podílí se na digitalizaci evidence památkového fondu (Památkový katalog) a dokumentačních fondů v rámci projektu Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP). Spolupracuje s ostatními orgány památkové péče jak na území hlavního města, tak v celé České republice.

Oddělení evidence památek a IS

Oddělení se zabývá správou evidenčních dat k nemovitým a movitým kulturním památkám na území hlavního města Prahy, které jsou základním zdrojem informací pro Ústřední seznam kulturních památek spravovaný Národním památkovým ústavem, který byl převeden k 1. 12. 2015 do Památkového katalogu. Pracovníci ho neustále doplňují dalšími zjištěnými údaji a zkvalitňují data v něm obsažená jak vlastními výzkumy, tak koordinací výzkumu památek a převodem jeho výsledků do příslušné evidence.

Oddělení se podílí na řadě odborných úkolů, jako je průběžná aktualizace údajů Památkového katalogu, digitalizace evidence památkového fondu, příprava návrhů na prohlašování kulturních památek či památkově plošně chráněných území, vyjadřování se k podnětům ke zrušení prohlášení za kulturní památku, identifikace jednotlivých památkově hodnotných souborů a věcí. S uvedenou činností je spojena průběžná dokumentace v terénu a archivní průzkum. V rámci evidence movitých památek je zpracováván rovněž integrovaný systém ochrany (ISO), sloužící k evidenci předmětů kulturní hodnoty zvláště v církevních objektech.

Oddělení dále spravuje informační systém památkové péče, tj. lokální GIS a MIS. Geoportál NPÚ - geografický informační systém (GIS) je základním pilířem Integrovaného informačního sytému památkové péče (IISPP) a je používán pro získávání, ukládání, analýzu a vizualizaci dat, která jsou zájmem památkové péče. Metainformační systém (MIS) je určen pro vkládání dokumentů, jejich správu, vyhledávání a prohlížení. Při vkládání souborů do MIS dochází k postupné digitalizaci analogových dokumentů v rámci NPÚ a pořizování fotodokumentace vybraných objektů.

Oddělení též provádí v rámci svých kapacit operativní i standardní stavebněhistorické průzkumy, operativní dokumentace, urbanistické průzkumy, archivní průzkumy, přitom se ve spolupráci s dalšími odděleními OEDIS prioritně zaměřuje na průzkum a dokumentaci záchranného charakteru na památkách, kterým hrozí buď zánik nebo výrazné snížení architektonických a historických hodnot. Tyto památky jsou vedeny ve zvláštním Seznamu ohrožených památek, který je součástí Památkového katalogu (rozšířené vyhledávání).

Oddělení dokumentačních fondů a knihovny

Oddělení má na starosti správu všech dokumentačních fondů, k nimž patří stavebněhistorické průzkumy, nálezové zprávy, zprávy o rekonstrukcích, fotodokumentace, CD a DVD, restaurátorské zprávy a průzkumy, zaměření, původní plánová dokumentace a výstupy z projektů v rámci vědy a výzkumu. Tyto dokumentační fondy jsou přístupné veřejnosti k badatelské a studijní činnosti, k prezenčnímu studiu v knihovně a badatelně. Kartotéky jsou přístupny pro veřejnost v katalogu CARMEN pro pracovníky na vnitřní síti ústavu v programu Acces. Takto jsou zpracovávány záznamy pro jmenný katalog, katalog pragensií a katalog časopisů. V programu Acces je též postupně zpracovávána výběrová bibliografie článků z časopisů uložených v knihovně ústavu a týkajících se Prahy, památkové péče a osobností spjatých s památkovou péčí.