Medailonky vedoucích odborů

ODBOR ARCHEOLOGIE

Mgr. Tomasz Marian Cymbalak

Archeologii vystudoval v letech 1997-2003 na univerzitě ve Varšavě (Uniwersytet Warszawski). Profesní zkušenosti získával v Polsku, Bulharsku a České republice. Od roku 2004 externě spolupracoval s odborem archeologie pražského pracoviště NPÚ, kde je zaměstnán od roku 2006. Mezi lety 2009-2019 zastával pozici vedoucího zdejšího oddělení péče o archeologické nálezy. Kromě realizace záchranných archeologických výzkumů se zaměřením na problematiku historického a urbanistického vývoje jádra pražské aglomerace a jeho nejbližšího okolí se zabývá hmotnou kulturou středověku i novověku, památkovou péčí a popularizací archeologie (spolupráce s ČRo, ČKAIT Praha, výstavní a sbírkotvorné instituce). Je autorem nebo spoluautorem řady článků a odborných studií publikovaných u nás i v zahraničí. Taktéž se podílí na grantových projektech (např. GA ČR) a spolupracuje se zahraničními odborníky.

ODBOR EVIDENCE, DOKUMENTACE A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Nepodléhá CC

Ing. arch. Ladislav Bartoš

Absolvent litoměřického Gymnázia Josefa Jungmanna (2003) a Fakulty architektury ČVUT v Praze (2009). V letech 2006-2007 studoval na fakultě architektury Technické univerzity ve Vídni. Po ukončení studia začal pracovat v pražském pracovišti NPÚ, nejprve jako památkář – garant území. V letech 2010-2012 působil v oddělení specialistů jako garant pražských sakrálních a sepulkrálních památek. Od roku 2013 do začátku roku 2018 pracoval v odboru evidence, dokumentace a informačních systémů jako referent výzkumů, průzkumů a dokumentace. Stavebněhistorickým a operativním průzkumům a dokumentaci památek se soustavně věnuje již od doby studia na ČVUT. Podílí se na vědeckovýzkumné a publikační činnosti NPÚ.

ODBOR PÉČE O PAMÁTKOVÝ FOND

Nepodléhá CC

Mgr. Jan Holeček

Vystudoval FF UK v Praze, obor dějiny umění. Po ukončení studia v roce 1997 začal pracovat v tehdejším Státním ústavu památkové péče jako garant pro národní kulturní památky. Působil při rekonstrukci řady památkových, zvláště zámeckých areálů, a to především ve středních a jižních Čechách. V posledních letech spolupracoval jako garant za GnŘ NPÚ mimo jiné na obnově zámků ve Veltrusech, Mnichově Hradišti, Jindřichově Hradci, na Červené Lhotě a v Dačicích. Věnuje se přednáškové činnosti a popularizaci dějin umění a památkové péče. Začátkem roku 2018 přešel na územní odborné pracoviště NPÚ v Praze.