Archeologické výzkumy

Celé území naší republiky je posuzováno jako území s archeologickými nálezy. V případě jakékoliv stavební činnosti, která je spojena se zásahy do terénu nebo se zemními pracemi, a může tím narušit, poškodit nebo zničit naše archeologické dědictví, je stavebník povinen ohlásit písemně s dostatečným časovým předstihem zahájení výkopových prací Archeologickému ústavu a následně umožnit některé z oprávněných organizací provedení záchranného archeologického výzkumu.

Odbor archeologie ostravského Národního památkového ústavu realizuje záchranné archeologické výzkumy zejména v historických centrech měst a při obnově památkově chráněných objektů a areálů, zde často současně se stavebně-historickými průzkumy a operativní stavebně-historickou dokumentací.  Pracoviště zajišťuje také záchranné výzkumy při výstavbě dopravní infrastruktury a dalších velkých investičních celků. Tradičně provádí se zapojením interních zdrojů a dotací MK ČR archeologické výzkumy pro nepodnikající fyzické osoby, především na staveništích rodinných domů.

Důležitou součást činnosti představuje také realizace prospekcí v prostoru budoucích staveb, jejichž úkolem je za použití veškerých dostupných metod identifikovat jejich kontakt s archeologickými nalezišti a navrhnout nejvhodnější strategii záchranného archeologického výzkumu.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Jindřich Hlas

  • vedoucí odboru
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 553 628 508, 724 400 279
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Ostravě
Bezručovo nám. 1147/1, Opava 74601
Již jako absolvent bakalářského studijního oboru Středověká archeologie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě se stal v roce 2003 zaměstnancem Národního památkového ústavu, ÚOP v Ostravě jako archeolog. V roce 2005 dokončil na Slezské univerzitě magisterské studium v oboru Archeologie. Profesně se věnuje především záchranným archeologickým výzkumům se zaměřením na období pravěku. Od roku 2011 zastával pozici vedoucího oddělení archeologických výzkumů a od roku 2012 byl zároveň pověřen vedením odboru archeologie. Do funkce vedoucího odboru archeologie NPÚ, ÚOP v Ostravě byl oficiálně jmenován na začátku roku 2017.