Projekt Kuchyně a kultura stolování na středověkých knížecích dvorech v Opavě a Ratiboři/Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu

Název programu:
  • INTERREG V-A Česká republika – Polsko
    Fond mikroprojektů 2014–2020 v Euroregionu Silesia
Název projektu:
  • Kuchyně a kultura stolování na středověkých knížecích dvorech v Opavě a Ratiboři/Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie i Raciborzu
Registrační číslo:
  • CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0001140
Vedoucí partner:
  • Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ostrava
Partneři:
  • Slezská univerzita v Opavě
  • Powiat Raciborski
Termín realizace:
  • listopad 2017 – říjen 2018
Celkové způsobilé výdaje projektu:
  • 54 174

Projekt rozvíjí společný kulturní a historický potenciál Euroregionu Silesia spojený se společným vývojem území ve středověku. V rámci projektu bude vytvořena nová turistická atraktivita v podobě společné výstavy, publikace a doprovodných zážitkových akcí založená na prezentaci historické kuchyně a kultury stolování na dvorech opavsko-ratibořských Přemyslovců.

Plánovaná realizace projektu navíc navazuje na důležitá výročí významných historických okamžiků, která byla klíčová pro další rozvoj území po obou stranách hranice. Letošní rok si území připomíná 680 let od sňatku Mikuláše II. s Annou Ratibořskou, kdy díky tomuto svazku získal vévoda pod svou správu také Ratibořské vévodství. V roce 2018 to bude přesně 700 let od okamžiku, kdy bylo území Ratibořska uděleno lénem vévodovi Mikuláši II. a po dalších téměř 150 let existovalo pod nadvládou vedlejší přemyslovské větve. Od tohoto roku se datuje období společného rozvoje příhraničního regionu, které zanechalo významné historické a kulturní odkazy v obou zemích. Po obou stranách hranice vznikaly společné tradice, kulturní návyky a zvyklosti, se kterými je úzce spjata také středověká kuchyně a kultura stolování na panských dvorech. Historie spjatá s vládou Přemyslovců a Piastovců v období středověku na území Euroregionu Silesia představuje dodnes jednu z nejcennějších součástí historického a kulturního dědictví České republiky a Polska. Zároveň motiv středověké kuchyně a kultury stolování je velmi atraktivním a lákavým tématem pro turisty a návštěvníky, kteří tak budou motivováni k návštěvě Euroregionu na obou stranách hranice.

Výstava bude mít dvě části: českou, připravenou v části sklepení Bílého zámku v Hradci nad Moravicí, a polskou, zpřístupněnou v piastovském zámku v Ratiboři. Výstavu bude provázet katalog. Téma bude návštěvníkům představeno prostřednictvím originálních archeologických nálezů z Opavska a Ratibořska, které ve středověku pojila společná historie, především pak z obou výše zmíněných zámků. Historický kontext zajistí písemné a ikonografické doklady vztahující se ke sledovanému období, tématu a regionu. Prezentační a edukační rovina bude podpořena replikami nádobí a předmětů používaných při stolování na středověkých vévodských dvorech Piastovců a Přemyslovců. Kromě originálních exponátů a replik přiblíží dobové dvorské prostředí zejména prezentace příkladů dvorských pokrmů a nápojů, připravených v rámci experimentální retrogastronomie Ústavem lázeňství, gastronomie a turismu Slezské univerzity v Opavě.

Informace o projektu naleznete také na stránkách Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské
univerzity v Opavě.