Bibliografie tematických příspěvků

Abecední seznam autorů a jejich příspěvků publikovaných ve Výročních zprávách a Sbornících v letech 1991–2017

Veronika Adámková:

Stavebně-historický průzkum obce Jakubovic a aplikace zjištěných poznatků na okolní lokality. VÚ č. 89, Výroční zpráva 1997, s. 78

 

Ondřej Belšík:

Drobné poznámky k nálezům barokních omítek na objektech farního kostela Narození Panny Marie v Konici a spojovací chodby jako součásti areálu bývalé rezidence hradiských premonstrátů, Sborník 2009, s. 5

Barokní přestavba kostela sv. Petra a Pavla ve Vřesovicích na Prostějovsku, Sborník 2010,    s. 5

Nové poznatky o stavebních dějinách fary v Konici, Sborník 2011, s. 4

Pozdně barokní krov mansardové střechy římskokatolické fary v Měrotíně, Sborník 2012,       s. 4

Pozdně barokní krov mansardové střechy severního křídla předzámčí plumlovského zámku, Sborník 2017, s. 9

 

Karel Biňovec:

Památkový ústav v Olomouci. K dějinám organizované ochrany památek na Olomoucku, Výroční zpráva 1997, s. 61 (et Pavel Michna)

 

Jan Bistřický:

Posudek na písmo relikviářů z Moravičan, Výroční zpráva 1997, s. 69

 

Josef Bláha:

Nálezy denárových ražeb v Pekařské ulici o otázka charakteru slovanského trhu v Olomouci 10. – 11. století, Výroční zpráva 1991, s. 41

Archeologický doklad modlitební šňůry ze 14. století v Olomouci – příspěvek ke genezi růžence, Výroční zpráva 1992, s. 43

Nález importovaného kameninového poháru tzv. Falkeho skupiny v Olomouci, Výroční zpráva 1993, s. 90

Dva pozoruhodné keramické nálezy z Mahlerovy ulice v Olomouci č. 6, Výroční zpráva 1994, s. 57 (et Tomáš Drobný)

 

Jiří Bláha:

Vypovídající schopnost historických krovů a jejich památkové hodnoty, Sborník 2007, s. 117

 

Zdenka Bláhová:

Historická analýza Horního náměstí a Dolního náměstí v Olomouci, Výroční zpráva 1992,     s. 49

Městská památková rezervace Olomouc – památková ochrana obrazu interiéru historického města, Výroční zpráva 1993, s. 95

Poznámka k stavbě jihovýchodní části olomoucké radnice, Výroční zpráva 1993, s. 100

Ke stavbě kaple sv. Alexeje a dominikánském klášteře v Olomouci, Výroční zpráva 1994, s. 59

Masné krámy v Olomouci a jejich místo v olomoucké architektuře, Výroční zpráva 1995,      s. 57

Drobnost k autentičnosti olomouckých stavebních památek, Výroční zpráva 1996, s. 64

Architektura kostela sv. Mořice v Olomouci v 15. a začátku 16. století. PVV č. 94, Výroční zpráva 1997, s. 80

Portály presbytáře kostela sv. Mořice v Olomouci, Výroční zpráva 1998, s. 71

Dvojité schodiště kostela sv. Mořice v Olomouci, Výroční zpráva 2000, s. 104

Dary olomoucké městské rady z první poloviny 16. století, Sborník 2001, s. 93

K výzdobě věže olomoucké radnice, Výroční zpráva 2002, s. 93

Poznámky k fragmentům barevného pojednání nejstaršího interiéru kostela sv. Mořice v Olomouci, Sborník 2007, s. 5

Portál sakristie kostela sv. Marka v Litovli a proměny pozdně gotického ostění, Sborník 2009, s. 25

Portál z roku 1514 v arcibiskupské rezidenci a jeho souvislosti, Sborník 2010, s. 20

Olivetská hora při kostele sv. Mořice v Olomouci, cesty památky v čase a prostoru, Sborník 2011, s. 13

K pozdně gotické výzdobě slavnostního sálu radnice v Olomouci, Sborník 2012, s. 17

 

Irena Blažková:

Problematika prohlašování nových kulturních památek v Olomouckém kraji, Sborník 2005, s. 28

Krámky u chrámu Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku – poznámka k obnově identifikace, Sborník 2007, s. 17

 

Magda Bodanská:

Restaurování nástěnné malby v kupoli baziliky Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku u Olomouce, Sborník 2009, s. 142 (et Miroslav Bodanský)

 

Miroslav Bodanský:

Restaurování nástěnné malby v kupoli baziliky Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku u Olomouce, Sborník 2009, s. 142 (et Magda Bodanská)

 

Václav Burian:

Pamětní zápisy v barokních plastikách na průčelí kovárny v Olomouci-Řepčíně, Výroční zpráva 1991, s. 46

Ikonografie Olomouce do roku 1900 (IV. část dodatky), Výroční zpráva 1992, s. 57

Přehled literatury o Klášteru Hradisko. Dodatky., Výroční zpráva 1993, s. 61

Pamětní depoty a jejich význam pro památkovou péči, Výroční zpráva 1994, s. 61

Věž konventního kostela v Klášteře hradisku, Výroční zpráva 1995, s. 63

K autorství skici Oslava Nejsvětější Trojice ve sbírce bývalé augustiniánské kanonie v Olomouci, Výroční zpráva 1996, s. 67

K datování plastiky Panny Marie u farního kostela v Olomouci-Nové Ulici, Výroční zpráva 1997, s. 71

 

Kamila Davidová:

Restaurování malířské a štukové výzdoby kaple sv. Františka Xaverského v Kokorech v roce 2006, Sborník 2007, s. 20

 

Hana Dehnerová:

Kachle s erbovními motivy hradu Šternberka (okr. Olomouc) Příspěvek archeologie k heraldice, Sborník 2007, s. 25

Pozdně gotické kachle z Javorníka (okr. Jeseník), Sborník 2011, s. 29

Předběžné výsledky záchranného archeologického výzkumu v Olomouci, Janského ulici (k. ú. Povel). Objev nové pravěké polykulturní lokality, Sborník 2013, s. 5

Archeologické výzkumy na památkových objektech ve správě NPÚ na území Olomouckého kraje, Sborník 2014, s. 4 (et Karel Faltýnek, Pavel Šlézar)

Pokračování archeologického výzkumu na polykulturní lokalitě Olomouc – Janského (předběžné výsledky), Sborník 2016, s. 11 (et Vít Hadrava, Jana Šínová)

Stručná zpráva o odkrytí zdiva bastionu X olomoucké pevnosti, Sborník 2017, s. 21

 

Ivana Dobešová:

Šlechtické zimní radovánky na pomezí Moravské brány, Sborník 2016, s. 21

 

Lucie Drábková:

K nálezům tympánů v sakrálních objektech na Šumpersku a Jesenicku a jejich problematika, Sborník 2007, s. 30

 

Tomáš Drobný:

Dva pozoruhodné keramické nálezy z Mahlerovy ulice v Olomouci č. 6, Výroční zpráva 1994, s. 57 (et. Josef Bláha)

 

Jaroslav Dvořák:

Horninový materiál středověkých staveb v Olomouci, Výroční zpráva 1995, s. 71

 

Gabriela Elbelová:

Uměleckohistorický vývoj kůru poutního kostela Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce a probíhající restaurátorské práce, Výroční zpráva 1995, s. 79

Olomoucký sochař Filip Sattler (1695–1738), VVÚ č. 87, Výroční zpráva 1997, s. 84

 

Karel Faltýnek:

Výsledky průzkumu kostela sv. Filipa a Jakuba v Litovli, Výroční zpráva 1998, s. 84 (et Vlasta Kauerová – Tomáš Vítek)

Záchranný archeologický výzkum v kapli sv. Jiří a v kostele sv. Marka v Litovli, Výroční zpráva 1999, s. 76

Dva archeologické nálezy novověkých nešlechtických pečetních typářů na Litovelsku, Sborník 2011, s. 37

Litovelské masné krámy ve světle historických pramenů a archeologických výzkumů, Sborník 2012, s. 32

Pozdně renesanční kachle z Uničova, Sborník 2013,  s. 15

Archeologické výzkumy na památkových objektech ve správě NPÚ na území Olomouckého kraje, Sborník 2014, s. 4 (et Hana Dehnerová, Pavel Šlézar)

Předběžné výsledky archeologického výzkumu na náměstí Přemysla Otakara   v Litovli v roce 2014, Sborník 2015, s. 4 (et Pavel Šlézar, Tomáš Zlámal)

Žárové pohřebiště z mladší doby bronzové a Litovli na ulicích Novosady  a Žerotínova, Sborník 2016, s. 37 (et Pavel Šlézar)

Novověké vojenské opevnění a poustevna na kopci Háj u Jaroměřic, Sborník 2017, s. 29 (et Pavel Šlézar)

Archeologické nálezy z katastru obce Savína na litovelsku, Sborník 2018, s. 9

Nálezy novověkých ženských článkových opasků na Bouzovsku, Sborník 2018, s. 29 (et Pavel Šlézar)

Středověké osídlení v okolí kostela sv. Maří Magdalény u Bouzova, e-Sborník 2019, s. 9 (et Pavel Šlézar)

 

Zdenka Ficnerová:

Nápis na kamenné desce v Žerotínském paláci v Olomouci, Výroční zpráva 1997, s. 73

 

Vladimír Gračka:

Židovská brána v Olomouci, Výroční zpráva 1996, s. 69

 

Helena Grassová:

Poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku, Sborník 2005, s. 51

 

Vít Hadrava:

Pokračování archeologického výzkumu na polykulturní lokalitě Olomouc – Janského (předběžné výsledky), Sborník 2016, s. 11 (et Hana Dehnerová, Jana Šínová)

 

Jakub Halama:

Nejsevernější nález římské reliéfní keramiky v Pomoraví, e-Sborník 2019, s. 25

 

Petr Hejhal:

Zjišťovací výzkum v příkopu hradu Kolštejn v branné (okr. Šumperk), Sborník 2001, s. 128 (et Richard Zatloukal)

 

Ivo Hlobil:

Průčelí kaple sv. Stanislava v olomouckém dómě sv. Václava – pozoruhodný příklad barokní péče o památky, Výroční zpráva 1992, s. 83

Recenzní poznámky k seznamu nemovitých kulturních památek okresu Přerov, Výroční zpráva 1993, s. 103

 

Lukáš Hlubek:

Raně novověká kolekce kachlů ze Zahradní ulice v Litovli, Sborník 2016, s. 51 (et Pavel Šlézar)

 

Ivan Houska:

Restaurování monstrance Zlaté slunce Moravy, Sborník 2009, s. 155 (et Helena Zápalková)

 

František Chupík:

Městské opevnění – dějiny umění – a praxe památkové péče, Výroční zpráva 1998, s. 76

K přesnějšímu datování uničovského městského opevnění, Výroční zpráva 1999, s. 82

Pozdně gotické průčelí domu v Ostružnické ul. Č. 4 v Olomouci, Výroční zpráva 1999, s. 119 (et Tomáš Vítek)

Restaurování náhrobní desky Aleny Potštátské z Prusínovic, Sborník 2001, s. 99

Městské opevnění ve Šternberku, historie a současný stav, Výroční zpráva 2002, s. 97

Štěpán z Háznburka, Sborník 2005, s. 48

Obnova identifikace nemovitých kulturních památek a její dopady na poznání a ochranu vybraných památek prusko-rakouské války r. 1866 na Přerovsku, Sborník 2007, s. 33

K rehabilitaci barevnosti erbů na portále domu č. p. 526 v Olomouci, Sborník 2009, s. 40

K užití dělostřelby při obraně opevněných sídel okolo roku 1500, Sborník 2010, s. 30

Dvě věže stačí, aneb proč nemá stát Šantovka Tower v Olomouci, Sborník 2013, s. 23

Od Památkového ústavu k územnímu odbornému pracovišti Národního památkového ústavu v Olomouci, Sborník 2014, s. 19

Aktualita k řízení péče  o Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci, Sborník 2017, s. 41

 

Dominik Christel:

Obraz Krista Spasitele v zámecké kapli v Tovačově, Sborník 2016, s. 67

 

Ondřej Jakubec:

„Renesanční“ epitaf ze zámku Jánský Vrch v Javorníku ve Slezsku, Sborník 2007, s. 111

 

Simona Jemelková:

Ke koncepci restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého v areálu Klášterního Hradiska v Olomouci, Výroční zpráva 1998, s. 80

 

Jiří Kaláb:

Sušárny chmele na Tršicku, Sborník 2005, s. 5

Lidová architektura Záhoří, Sborník 2006, s. 6

Familiantské vesnice jižní Hané, Sborník 2007, s. 41

Hoštice rozdělená vesnice, Sborník 2009, s. 47

Lidový dům v javornickém výběžku, Sborník 2010, s. 41

Arkádové náspí v lidové architektuře Hané, Sborník 2011, s. 47

Vliv změny obyvatelstva na stavební fond vesnic na Jesenicku, Sborník 2012, s. 48

Stavitelé Hynek a Vilém Brachovi, Sborník 2013, s. 39

Ing. Josef Kšír a jeho podíl při výzkumu lidové architektury, Sborník 2015, s. 15

Obnova sušárny chmele v Odrlicích, Sborník 2015, s. 27

 

Slavomíra Kašpárková:

Ke stavebně-historickému průzkumu bývalé Měšťanské střelnice v Olomouci, Výroční zpráva 1993, s. 106

Několik poznámek ke stavebně-historickému průzkumu kostela sv. Kateřiny v Olomouci, Výroční zpráva 1994, s. 78

Stavebněhistorický průzkum domu v Prostějově, Kravařově ulici č. 12, Výroční zpráva 1995, s. 81

Pernštejnský zámek v Prostějově. První etapa stavebněhistorického průzkumu, Výroční zpráva 1996, s. 72 (et Helena Richterová – Tomáš Vítek)

 

Vlasta Kauerová:

Stavebně-historický průzkum domu Pod podloubím v Zábřehu, Výroční zpráva 1994, s. 83

Z dějin litovelské radnice, Výroční zpráva 1995, s. 84

Nové Zámky u Litovle, Výroční zpráva 1996, s. 79

Historický místopis domů v Litovli doplněný souborem map, ikonografií a dokumentací, PVV č. 98, Výroční zpráva 1997, s. 87

Výsledky průzkumu kostela sv. Filipa a Jakuba v Litovli, Výroční zpráva 1998, s. 84 (et Tomáš Vítek – Karel Faltýnek)

Kostel sv. Marka v Litovli, Výroční zpráva 1999, s. 87

 

Jaroslav Klenovský:

Přehled dochovaných židovských památek Olomoucka, Výroční zpráva 1993, s. 112

Historie a památky židovské obce v Olomouci, Výroční zpráva 1995, s. 90

 

Pavel Konečný:

Dva neznámé relikviáře z Moravičan (okr. Šumperk). Nálezová zpráva, Výroční zpráva 1996, s. 93 (et Simona Vlčková)

Seznamy nemovitých kulturních památek okresu Olomouc, PVV č. 92, Výroční zpráva 1997, s. 89

Marginální tvorba a památkové péče, Sborník 2007, s. 49

 

Jan Kubeš:

Slavnostní sál německé reálky v Olomouci, Sborník 2012, s. 62

 

Petr Kubeša:

Městský park Michalov v Přerově, Výroční zpráva 1992, s. 87

Park u Měšťanské střelnice v Olomouci, Výroční zpráva 1995, s. 93

Revize historických parků města Jeseníku, VVÚ č. 85, Výroční zpráva 1997, s. 92

Příspěvek k historii zámeckých zahrad v Hranicích, Sborník 2012, s. 80

K historii a podobě zámeckého parku v Dřevohosticích, Sborník 2015, s. 34

K historii a podobě parku na hradbách na Husově náměstí a Okružní ulici v Šumperku, e-Sborník 2019, s. 31

 

Irena Kubešová, Kubešová-Peřinová:

Stavebněhistorický průzkum věže městského opevnění v Zámečnické ulici v Olomouci, Výroční zpráva 1996, s. 85 (et Helena Richterová)

Vybrané památky pozdní gotiky a rané renesance v okresech Olomouc, Přerov, Šumperk a Jeseník, PVV č. 97, Výroční zpráva 1997, s. 99 (et Helena Richterová)

 

Tomáš Kyncl:

Dendrochronologické datování krovů na Hané, Sborník 2007, s. 121

Výsledky stavebně-historického průzkumu krovu farního kostela sv. Ondřeje ve Slavoníně, Sborník 2007, s. 128 (et Tomáš Vítek)

 

Jozef Laššák:

Botanická zahrada – Rozárium v Olomouci, Výroční zpráva 1999, s. 93

Park u mausolea v Libině v roce 2001, Sborník 2001, s. 103

Klíněnka na našich památkově chráněných stromech, Sborník 2001, s. 105

Krajinná památková zóna Moravská brána, Výroční zpráva 2002, s. 106

Kníže Pückler a jeho zahradní tvorba, Sborník 2005, s. 32

Historické skleníky v Olomouckém kraji, Sborník 2006, s. 11

 

Petr Lyko:

Varhany v Travné jako sonda do konstrukčních a uměleckých specifik rané produkce varhanářské firmy Gebrüder Rieger, Sborník 2005, s. 41

Pět pohledů na aktuální otázky reflexe varhan, Sborník 2006, s. 53

1. Romantické varhany jako technický a umělecký fenomén, s. 54
2. Památková péče ve vztahu k romantickým varhanám, s. 60
3. Varhany v kostele Sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně v kontextu, technologického vývoje nástrojů firmy Rieger v meziválečném období, s. 62
4. K vybraným tendencím v soudobém varhanářství, , s. 65
5. K otázce tzv. romantických varhan v českých zemích z hlediska jejich taxonomického vymezení, s. 69

 

Jarmila Marková:

Poutní dům na Svatém Kopečku u Olomouce, Sborník 2001, s. 106

Kostel sv. Jiří v Bludově, Sborník 2005, s. 37

Stavební vývoj areálu kláštera Mariánská č. o. 11 v Olomouci, Sborník 2009, s. 57

Třeština, Sborník 2012, s. 90

Dělnická kolonie ve Štěpánově, Sborník 2015, s. 48

 

Martina Mertová:

Architektonický vývoj Mohelnice druhé poloviny 19. a ve 20. století, Sborník 2006, s. 14

Architektonický vývoj Zábřehu na konci 19. a ve 20. století, Sborník 2007, s. 51

 

Pavel Michna:

Památkový ústav v Olomouci. K dějinám organizované ochrany památek na Olomoucku, Výroční zpráva 1997, s. 61 (et Karel Biňovec)

Bastionová pevnost Olomouc – památková dokumentace, PVV č. 99, Výroční zpráva 1997,  s. 94

Nález projektu bombardy v Olomouci. Historické a technické souvislosti, Výroční zpráva 1998, s. 91

Další nález raněstředověkého závaží severského původu na Moravě, Výroční zpráva 1999,    s. 95

Archeologie v Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v Olomouci – ke 40. výročí vzniku archeologického pracoviště, Sborník 2014, s. 28

Keramická reliéfní plaketa z 15. století nalezená v Olomouci, Sborník 2015, s. 57

 

David Mikša:

Zora Pořická-Chadrabová (1921–2015) a nenávratný zánik uměleckých památek ve veřejném prostoru, Sborník 2017, s. 49

 

Leoš Mlčák:

K nástěnným malbám Carpofora Tencally v arcibiskupské rezidenci v Olomouci, Výroční zpráva 1991, s. 53

K nálezům fragmentů renesančních architektonických článků a malovaných fasád, Výroční zpráva 1991, s. 55 (et. Eva Šimáčková, Karel Žůrek)

Předběžné výsledky soupisu zvonů v šumperském okrese, Výroční zpráva 1992, s. 89

K nálezu raně renesančních nástěnných maleb v měšťanském domě č. p. 152 na Žerotínově náměstí č. 3 v Olomouci, Výroční zpráva 1993, s. 117

K autorství soch protimorových patronů v Rokytnici u Přerova, Výroční zpráva 1996, s. 90

K ikonografii a autorství dřevěných plastik na průčelí bývalé kovárny v Olomouci-Řepčíně, Výroční zpráva 1998, s. 96

K ikonografii slavnostní výzdoby průčelí premonstrátské kanonie na Hradisku u Olomouce v jubilejním roce 1751, Výroční zpráva 1999, s. 101

Barokní hřbitovní kaple na Svatém Kopečku, Sborník 2001, s. 137

Sluneční hodiny na Václavském náměstí, Sborník 2005, s. 44

 

Hana Myslivečková:

Příspěvek k historii kaple sv. Rocha v Úsově a jejímu restaurování, Sborník 2012, s. 100

Vila Oskara Lea Sterna v Teplicích nad Bečvou, Sborník 2013, s. 45

Památník jednoty bratrské v Přerově Na Marku. Prezentace mimořádných archeologických nálezů, Sborník 2017, s. 57

 

Iva Orálková:

Erbovní tabla olomouckých kanovníků. Výroční zpráva 1998, s. 101

Pečeti olomoucké kapituly, Výroční zpráva 1999, s. 108

Mariánský sloup v Uničově, Sborník 2007, s. 66

Klášter Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Olomouci, Sborník 2009, s. 70

Klášter Milosrdných bratří řádu sv. Jana z Boha v Prostějově, Sborník 2016, s. 77

 

Miroslav Papoušek:

Ověřovací výzkum zaniklých obcí na území Vojenského výcvikového prostoru Libavá, VVÚ  č. 88, Výroční zpráva 1997, s. 96

K historii ovčího mostu v Jeseníku, Výroční zpráva 2000, s. 108

Štramberští stavitelé období klasicismu,  Sborník 2001, s. 110 (et Tomáš Vítek)

Poštovní přepřahací stanice s pojezdovou vozovnou a zájezdním hostincem v Loučné nad Desnou, Sborník 2006, s. 24

Stavebněhistorický průzkum Hanáckých kasáren v Olomouci , e-Sborník 2019, s.37 (et Tomáš Vítek)

 

Irena Peřinová:

Pöttingeum v Olomouci, jeho architektura a výzdoba, Výroční zpráva 1993, s. 119

Ikonografický program nástěnných maleb v kapli na olomoucké radnici, Výroční zpráva 1994, s. 88

K průzkumu děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech, Výroční zpráva 1995, s. 101  (et Helena Richterová)

 

Drahomír Polách:

Soupis mladších prací sochaře Bernarda Kutzera a jeho dílny, Výroční zpráva 1992, s. 91

Farní kostel v Branné na Šumpersku, Výroční zpráva 1993, s. 123

Několik poznatků k stavební činnosti historii a původnímu vybavení kostela sv. Anny ve Starém Městě na Šumpersku, Výroční zpráva 1994, s. 98

 

Robert Ponča:

Varhany v českých zemích, Sborník 2006, s. 43

Technický stav varhan z hlediska jejich životnosti, poruch a užívání, Sborník 2006, s. 46

Varhany s pneumatickou trakturou, Sborník 2006, s. 49

 

Viktor Ponča:

Varhany v českých zemích, Sborník 2006, s. 43

Technický stav varhan z hlediska jejich životnosti, poruch a užívání, Sborník 2006, s. 46

Varhany s pneumatickou trakturou, Sborník 2006, s. 49

 

Pavel Pospěch:

Vztah obyvatel malých sídel k památkám a původní lidové architektuře, PVV č. 95, Výroční zpráva 1997, s. 98

 

Josef Prucek:

Diáře premonstrátské kanonie Hradisko z let 1693–1783, Výroční zpráva 1993, s. 89

 

Eva Pulkrtová:

Plán ochrany Zlaté hory v programu Urbist, Sborník 2005, s. 34

Sakrální památky na Zlatohorsku, Sborník 2006, s. 29

Vývoj krovů na Jesenicku, Sborník 2007, s. 133

Z průzkumu jesenických hřbitovů, Sborník 2009, s. 91

Obnova dřevěných historických konstrukcí v Jeseníku a ve Vlčicích, Sborník 2010, s. 46

Vodní tvrz v Jeseníku a úskalí její nové proměny, Sborník 2011, s. 55

Kostel sv. Jana Křtitele v Horním Údolí a jeho vzkříšení, Sborník 2011, s. 63

Zlaté Hory, kostel Nanebevzetí Panny Marie, průzkum podkroví kostela a jeho vliv na poznání památky, Sborník 2012, s. 112

Empírové památky v údolí Skorošického potoka, Sborník 2013, s. 56

Barokní dům ve Vápenné, zpráva z obnovy domu čísla popisného 98 v roce 2014–2015, Sborník 2015, s. 63

Javorník-ves, kostel sv. Kříže, historické konstrukce jako významný pramen poznání, Sborník 2016, s. 93

Novogotické kamenné kostely na Jesenicku, Sborník 2017, s. 69

Poutní místo v Travné u Javorníka, Sborník 2017, s. 81

Historismus na Jesenicku a jeho architektonické skvosty, Sborník 2018, s. 37

Bývalý soud v Javorníku, budova č. p. 7, e-Sborník 2019, s. 85

 

Helena Richterová:

K průzkumu děkanského chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech, Výroční zpráva 1995, s. 101 (et Irena Peřinová)

Pernštejnský zámek v Prostějově. První etapa stavebněhistorického průzkumu, Výroční zpráva 1996, s. 72  (et Slavomíra Kašpárková – Tomáš Vítek)

Stavebněhistorický průzkum věže městského opevnění v Zámečnické ulici v Olomouci, Výroční zpráva 1996, s. 85 (et Irena Peřinová-Kubešová)

Vybrané památky pozdní gotiky a rané renesance v okresech Olomouc, Přerov, Šumperk a Jeseník, PVV č. 97, Výroční zpráva 1997, s. 99 (et Irena Kubešová)

Zámek v Citově a Pauspertlové z Drachenthalu, Výroční zpráva 1999, s. 112

Fara Kojetín, Výroční zpráva 2000, s. 110 (et Tomáš Vítek)

Lázeňský dům Bečva v Teplicích nad Bečvou, Sborník 2001, s. 117

Stavební vývoj domu č. 49-50 na dolním nám. v Olomouci (výsledky stavebně-historického průzkumu), Sborník 2005, s. 24 (et Tomáš Vítek)

Oranžérie v zahradě Arcibiskupské rezidence v Olomouci, Sborník 2013, s. 65 (et Tomáš Vítek)

Školské působení řádu Voršilek v Olomouci, Sborník 2014, s. 48

Budova oranžerie v zámeckém parku ve Velkých Losinách, Sborník 2016, s. 105

 

Blanka Roubíková:

Zděné štíty v Bělé pod Pradědem, Výroční zpráva 2000, s. 116

Zalesňování svahů nad Horním Údolím, Sborník 2001, s. 119

Ondřejovice – Proměna architektury obytného domu během průmyslového rozvoje obce v 19. století, Výroční zpráva 2002, s. 107

 

Jan Římský (vybral a uspořádal):

Úryvky z pamětí sochaře Josefa Hladíka, Výroční zpráva 1992, s. 103

 

Hedvika Sedláčková:

Přehled výsledků a soubor drobných plastik ze záchranného archeologického výzkumu v Olomouci, Hrnčířské ulici, Výroční zpráva 1998, s. 104

Výsledky druhé sezony archeologického výzkumu v Olomouci, Hrnčířské ulici. Drobná plastika a gotické emailem zdobené sklo, Výroční zpráva 1999, s. 114

 

Eva Šimáčková:

K nálezům fragmentů renesančních architektonických článků a malovaných fasád, Výroční zpráva 1991, s. 55 (et Leoš Mlčák, Karel Žurek)

 

Jana Šínová:

Pokračování archeologického výzkumu na polykulturní lokalitě Olomouc – Janského (předběžné výsledky), Sborník 2016, s. 11 (et Hana Dehnerová, Vít Hadrava)

 

Milan Škobrtal:

Světecký pilíř sv. Barbory v Cholině, jeho ikonologie a vztah k brokofovské tvorbě, Sborník 2010, s. 57

Michael Mandík (Gdaňsk, kolem 1640–1694, Tovačov) - Život a dílo raně barokního sochaře v souvislostech, Sborník 2011, s. 67

Oplakávání z Choliny - několik poznámek, Sborník 2012, s. 120

 

Pavel Šlézar:

Archeologické výzkumy na památkových objektech ve správě NPÚ na území Olomouckého kraje, Sborník 2014, s. 4 (et Hana Dehnerová, Karel Faltýnek)

Předběžné výsledky archeologického výzkumu na náměstí Přemysla Otakara v Litovli v roce 2014, Sborník 2015, s. 4 (et Karel Faltýnek, Tomáš Zlámal)

Žárové pohřebiště z mladší doby bronzové a Litovli na ulicích Novosady  a Žerotínova, Sborník 2016, s. 37 (et Karel Faltýnek)

Raně novověká kolekce kachlů ze Zahradní ulice v Litovli, Sborník 2016, s. 51 (et Lukáš Hlubek)

Novověké vojenské opevnění a poustevna na kopci Háj u Jaroměřic, Sborník 2017, s. 29 (et Karel Faltýnek)

Nálezy novověkých ženských článkových opasků na Bouzovsku, Sborník 2018, s. 29 (et Karel Faltýnek)

Středověké osídlení v okolí kostela sv. Maří Magdalény u Bouzova, e-Sborník 2019, s. 9 (et Karel Faltýnek)

 

Robert Šrek:

Poznámky k problematice lázeňské architektury v 19. století, Sborník 2007, s. 74

Gräfenberk. K tématu, Sborník 2010, s. 74

Architektura lázní Teplic nad Bečvou v 1. polovině 19. století, Sborník 2018, s. 53

 

Jitka Štáblová:

Historie a současnost renesanční tvrze v Podolí, Sborník 2009, s. 102

Historie a stavební vývoj renesanční tvrze Tobiáše Proga v Bohdíkově, Sborník 2010, s. 102

Hrad Brníčko, historie a současnost, Sborník 2011, s. 91

Tajemný hrad Pleče, Sborník 2018, s. 75

 

Veronika Štěpánková:

Univerzitní obrazová teze P. Theobalda Mause podle předlohy Alessandra Marchesiniho ze sbírek státního zámku Velké Losiny, Sborník 2007, s. 82

 

Vilém Švec:

Olomoucké přednádraží, Sborník 2010, s. 117

 

Miroslava Trizuljaková:

Restaurování nástěnných maleb v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostkovicích, Sborník 2009, s. 169

 

Lenka Vaňková:

Soubor posmrtných portrétů ze 17. stolení na zámku Velké Losiny, Sborník 2007, s. 86

Nová instalace na SZ Velké Losiny, Sborník 2009, s. 119

 

Michael Viktořík:

Fortová pevnost Olomouc ve fondech Rakouského státního archivu – Válečného archivu ve Vídni, Sborník 2005, s. 8

 

Hana Vitešníková:

Křížová cesta v Rudě u Rýmařova, Sborník 2012, s. 134

 

Kateřina Vítečková:

Weissova vila v Jeseníku a její místo v kontextu české moderní architektury, Sborník 2001,  s. 124

Večerní osvětlení městského interiéru, Výroční zpráva 2002, s. 114

 

Tomáš Vítek:

Stavebně-historický průzkum domu Pod podloubím v Zábřehu, Výroční zpráva 1994, s. 83

Pernštejnský zámek v Prostějově. První etapa stavebněhistorického průzkumu, Výroční zpráva 1996, s. 72 (et Slavomíra Kašpárková – Helena Richterová)

Výsledky průzkumu kostela sv. Filipa a Jakuba v Litovli, Výroční zpráva 1998, s. 84 (et Vlasta Kauerová – Karel Faltýnek)

Pozdně gotické průčelí domu v Ostružnické ul. Č. 4 v Olomouci, Výroční zpráva 1999, s. 119 (et František Chupík)

Fara Kojetín, Výroční zpráva 2000, s. 110 (et Helena Richterová)

Štramberští stavitelé období klasicismu, Sborník 2001, s. 110 (et Miroslav Papoušek)

Šternberské klasicistní portály, Výroční zpráva 2002, s. 119

Stavební vývoj domu č. 49-50 na dolním nám. v Olomouci (výsledky stavebně-historického průzkumu), Sborník 2005, s. 24 (et Helena Richterová)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostkovicích, okr. Prostějov, Sborník 2006, s. 32

Raně gotický kostel ve Vidnavě, okr. Jeseník, Sborník 2006, s. 39

Šumvald (okr. Olomouc), farní kostel sv. Mikuláše, Sborník 2007, s. 91

Výsledky stavebně-historického průzkumu krovu farního kostela sv. Ondřeje ve Slavoníně, Sborník 2007, s. 128 (et Tomáš Kyncl)

Dům zahradníka v zámeckém parku ve Velkých Losinách, Sborník 2009, s. 126

K stavebně-historickému průzkumu fasád zámku Jánský Vrch, Sborník 2009, s. 134

Válcová věž šternberského hradu, Sborník 2010, s. 130

Soubor barokních intarzovaných dveří na faře ve Šternberku (okr. Olomouc), Sborník 2012, s. 124

Oranžérie v zahradě Arcibiskupské rezidence v Olomouci, Sborník 2013, s. 65 (et Helena Richterová)

Bývalý klášter dominikánek s kostelem sv. Kateřiny v Olomouci (výsledky stavebně-historického průzkumu), Sborník 2014, s. 56

Stavebněhistorický průzkum Hanáckých kasáren v Olomouci , e-Sborník 2019, s.37 (et Miroslav Papoušek)

 

Simona Vlčková:

Dva neznámé relikviáře z Moravičan (okr. Šumperk). Nálezová zpráva, Výroční zpráva 1996, s. 93 (et Pavel Konečný)

Kaple čestného sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci, Výroční zpráva 1997, s. 74

 

Richard Zatloukal

Zjišťovací výzkum v příkopu hradu Kolštejn v Branné (okr. Šumperk), Sborník 2001, s. 128 (et Petr Hejhal)

K historii domu č. p. 1 na ulici Pavelčákova 21 v Olomouci, Sborník 2001, s. 131

Třetí rok záchranného archeologického výzkumu na Václavském nám. č. o. 3–5 v Olomouci, Sborník 2001, s. 134

K lokalizaci a datování Židovské a Nové brány v Olomouci, Sborník 2007, s. 104

Pokračování archeologického výzkumu v ulici Wurmova 3 v Olomouci po 15. letech, Sborník 2015, s. 79

Archeologický výzkum brány Všech svatých v souvislosti s dalšími vstupy do hradu Olomouc, Sborník 2016, s. 113

 

Helena Zápalková:

Několik poznámek k dílu moravského barokního sochaře Filipa Sattlera, Výroční zpráva 1999, s. 123

Restaurování monstrance Zlaté slunce Moravy, Sborník 2009, s. 155 (et Ivan Houska)

 

Tomáš Zlámal:

Předběžné výsledky archeologického výzkumu na náměstí Přemysla Otakara v Litovli v roce 2014, Sborník 2015, s. 4 (et Karel Faltýnek, Pavel Šlézar)

 

Aneta Zlámalová:

Rekonstrukce domu pro Středomoravské elektrárny v Přerově, Sborník 2012, s. 151

Altán ve Šternberku, Sborník 2014, s. 78

Restaurátorská obnova sochy sv. Floriána na Žerotínově náměstí v Olomouci, Sborník 2015, s. 85

 

Karel Žurek:

K nálezům fragmentů renesančních architektonických článků a malovaných fasád, Výroční zpráva 1991, s. 55  (et Leoš Mlčák, Eva Šimáčková)

Osobní značky olomouckých renesančních a barokních kameníků, Výroční zpráva 1991, s. 57

K erbovním znamením a majitelům domu č. 31 na Horním náměstí v Přerově, Výroční zpráva 1992, s. 121

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.