Medailonek ředitele

Mgr. Romana Riegerová

Mgr. Romana Riegerová

Je absolventkou Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, obor evropská kulturní studia.

Po studiu na Střední průmyslové škole v Karlových Varech, obor pozemní stavitelství, nastoupila v roce 1989 jako inspektor státní památkové péče na Okresní úřad v Sokolově. V roce 1991 absolvovala dvouleté pomaturitní studium památkové péče při SÚPPOP. Po čtyřech letech práce ve výkonné složce státní památkové péče odešla do soukromého sektoru. Pro stavební firmu rekonstruující památky zajišťovala přípravu staveb a koordinovala restaurátorské práce v rámci realizací zakázek. Následně pracovala pro realitní kancelář spravující domovní fond v Karlových Varech. V soukromém sektoru setrvala až do roku 1999. V roce 2003, po mateřské dovolené, nastoupila do Národního památkového ústavu v Plzni jako garant území karlovarského okresu na nově zřizovaném detašovaném pracovišti v Lokti, kde působí doposud.

V roce 2006 započala bakalářská studia na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, obor humanistika, která ukončila prací na téma Zaniklé kostely po roce 1945 na okrese Sokolov. Na ně navázala magisterským studiem, obor evropská kulturní studia, zakončená diplomovou prací na téma Vztah společnosti ke kulturnímu dědictví v 50. letech 20. století, znázorněný na příkladě města Chebu. Problematika novodobých dějin západočeského pohraničí, proměna krajiny a sídel v souvislosti s výměnou obyvatel a expanzí těžby uhlí a uranu je dlouhodobě předmětem jejího zájmu a studia.

V roce 2007 vzniklo samostatné územní odborné pracoviště NPÚ v Lokti, kde byla jmenována náměstkyní ředitele pro památkovou péči. Na vzniku pracoviště se podílela již v rámci příprav delimitace jako zástupce vedoucího detašovaného pracoviště. V době složité situace po jeho vzniku, kdy bylo pracoviště odborně i personálně poddimenzované, intenzivně pracovala na vybudování stabilního kolektivu a odborného zázemí, aby bylo schopno zajišťovat statutární činnosti v plném rozsahu. Součástí snažení bylo také umožnit intenzivnější výměnu zkušeností a poznatků mezi odbornými pracovišti, která působí v krajích s podobným novodobým sociokulturním vývojem, a tedy i podobnými problémy v oblasti památkové péče. Proto iniciovala vznik pravidelné společné konference loketského, ústeckého a libereckého ÚOP nazvané Památkářský freestyle. Ve funkci náměstkyně ředitele pro památkovou péči setrvala až do roku 2010, kdy nastoupila na mateřskou dovolenou. Po jejím ukončení v roce 2013 se vrátila zpět na územní odborné pracoviště v Lokti.

Od 1. července 2014 vykonává na základě jmenování generální ředitelky NPÚ Ing. arch. Naděždy Goryczkové funkci ředitelky územního odborného pracoviště v Lokti.