Dokumentační fondy

Dokumentační fondy tvoří materiály týkající se především kulturních památek, objektů v památkově chráněných územích (vesnické, městské a krajinné památkové zóny nebo rezervace) a objektů památkového zájmu.

Dokumentační fondy Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci jsou po předchozí domluvě veřejně přístupné – některé části, zejména dokumentace movitých kulturních památek, s vyhraněným přístupem.

Dokumentační fondy týkající se především kulturních památek a památkově chráněných území v Libereckém kraji byly systematicky budovány od konce 50. let 20. století tehdy ještě Krajským střediskem státní památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích a v Ústí nad Labem, zejména jejich středisky památkové péče. V roce 2006 vzniklo delimitací územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem samostatné územní odborné pracoviště v Liberci s působností pro Liberecký kraj. Tehdy byly delimitovány i dokumentační fondy.

Dokumentační fondy tvoří:

 • evidenční karty kulturních památek
 • sbírka plánové (projektové) dokumentace
 • sbírka stavebněhistorických průzkumů (SHP), nálezových zpráv operativních průzkumů a dokumentace (OPD) a ostatních typů průzkumů
 • sbírka restaurátorské dokumentace
 • výstupy vědy a výzkumu
 • sbírka archeologické dokumentace
 • sbírka mapové dokumentace
 • spisová dokumentace
 • fotodokumentace

 

Dokumentační fondy jsou přístupné badatelům po emailovém nebo telefonickém objednání v souladu s badatelským řádem a ceníkem a za dodržení aktuálních hygienických doporučení.

Naše badatelna umístěná v sídle územního odborného pracoviště v Liberci disponuje wi-fi připojením a je vybavena PC. Je zde možné používat vlastní technická zařízení, včetně scanneru a fotoaparátu.

 

Dokumentační fondy jsou prezentovány v on-line elektronickém katalogu Carmen.

Dalším veřejně přístupným datovým úložištěm je tzv. Metainformační systém (MIS), kde jsou dostupné náhledy vybraných dokumentů, především fotografií.

Mapové podklady s bodovou strukturou nejen památkově chráněných objektů lze nalézt v památkovém GISu.

 

Nahlížení do dokumentace

Nahlížení do dokumentace (kromě dokumentů s citlivými daty) je dovoleno na základě vyplněného badatelského listu.

 

 •          osobám při výkonu veřejné správy a orgánům veřejné moci, pokud tyto údaje potřebují pro plnění svých úkolů, bez omezení, přičemž je badatel povinen na požádání předložit služební průkaz a doložit oprávněnost svého požadavku písemným pověřením nadřízeného
 •         do Ústředního seznamu kulturních památek u nemovitých kulturních památek bez omezení
 •        do Ústředního seznamu kulturních památek u movitých kulturních památek (včetně kartotéky mobiliárních a knihovních fondů) vlastníkům movité kulturní památky a dále jen osobám pro studijní a vědecké účely na základě písemného potvrzení příslušného školského zařízení nebo příslušné kulturní instituce; osobám pro vědeckovýzkumné účely na základě písemného potvrzení zadavatele výzkumného úkolu; ostatním osobám pouze s písemným souhlasem vlastníka movité kulturní památky
 •          do spisů ke kulturním památkám a dalším movitostem a nemovitostem vlastníkům věci bez dalších omezení; ostatním badatelům do spisů mladších dvaceti let jen s písemným souhlasem vlastníka věci
 •       do fotografické dokumentace vzniklé do 31. 12. 1989 bez omezení; do fotografické dokumentace vzniklé od 1. 1. 1990 bez omezení pouze do dokumentace exteriérů a do dokumentace veřejně zpřístupněných interiérů objektů ve správě NPÚ; do fotodokumentace ostatních interiérů a movitostí pouze se souhlasem vlastníka
 •       do plánů a další grafické dokumentace, restaurátorské dokumentace, stavebněhistorických průzkumů a výstupů vědy a výzkumu bez omezení, pokud není užívání dokumentace na přání vlastníka dokumentované věci smluvně omezeno
 •        do archeologické dokumentace (nálezových zpráv) bez omezení

Badatel je povinen se zapůjčenou dokumentací zacházet nanejvýš šetrně a vrátit ji v takovém rozsahu a stavu, v jakém mu byla předložena.

K nahlížení se badateli předkládá dokumentace na jeden návštěvní den v počtu přiměřeném provozním podmínkám a technickým možnostem studovny, s přihlédnutím k významu a účelu nahlížení. Předkládá se proto vždy jen takové množství dokumentace, jejíž rozsah a stav při vracení může pracovník odpovědný za provoz studovny bez obtíží zkontrolovat. Dokumentace, u níž to nedovoluje její fyzický stav, se k nahlížení nepředkládá.

Informace získané z dokumentace užívá badatel jen k účelu uvedenému v badatelském listu. Při jejich využití ve vědeckých nebo podobných pracích je badatel povinen řádně citovat zdroj informací.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Olga Křížková

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 485 222 425, 602 118 665
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Liberci
Jablonecká 642/23, Liberec 46001