Kaple svaté Barbory

V severním křídle státního hradu Grabštejn se nachází kaple sv. Barbory. Její současná podoba  souvisí s rozsáhlou renesanční úpravou hradu, která probíhala v letech 1564–1569. V této době však došlo nejen ke stavebním úpravám kaple, ale zejména k jejímu vyzdobení nástěnnými
malbami a opatření novým interiérovým vybavením.

Díky rozsáhlým restaurátorským pracím, které probíhaly od devadesátých let 20. století do roku 2009 se podoba kaple svaté Barbory přiblížila svému původnímu a v Čechách naprosto jedinečnému provedení. Na základě četných restaurátorských průzkumů probíhalo průběžné restaurování mobiliáře (kazatelna, lavice) a kamenných prvků (menza, balustráda, portály). V roce 2005 započaly práce na samotné výmalbě. 

Více informací naleznete v aplikaci Památkový katalog. O restaurátorských postupech při obnově kaple svaté Barbory se můžete rovněž dočíst na informativním letáku vydaném v roce 2015, který je volně distribuován ve třech jazykových mutacích v síti informačních center v regionu Trojzemí. Jeho elektronickou verzi si můžete prohlédnout zde:

Pozornost letáku je věnována nejen na seznámení veřejnosti s restaurátorskými zásahy, ale orientuje se i na historii hradu a samotné kaple. Rovněž přibližuje podobu její výmalby, která jistě stojí za zhlédnutí.