Referát evidence movitých památek

V rámci referátu je zpracovávána agenda movitých kulturních památek, integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) a základní evidence mobiliárních fondů.

 

Národní památkový ústav vede evidenci kulturních památek – Ústřední seznam kulturních památek České republiky (ÚSKP). Jednotlivé památky jsou v něm zapsány pod tzv. rejstříkovými čísly. Jedno rejstříkové číslo může obsahovat jak jednotlivou věc, tak i soubor věcí složený z více předmětů, nebo celý mobiliární fond (u mobiliářů státních hradů a zámků).

Movité kulturní památky představují výběr umělecko- a kulturně-historicky nejvýznamnějších děl, předmětů či souborů na spravovaném území. Jedná se o široké spektrum artefaktů, jejichž největší část tvoří umělecká díla a předměty spojené se sakrálním prostředím. Vedle nich ale figurují v Ústředním seznamu kulturních památek také další předměty profánní povahy, ať už se jedná o umělecká díla, jež se na seznam dostávají v souvislosti s agendou povolení k prodeji a vývozu nebo např. technické památky movité povahy. Mimo tyto umělecké a kulturně historické špičky však Národní památkový ústav systematicky mapuje také tisíce dalších uměleckých předmětů kulturní povahy, jejichž dokumentace a zpracování probíhá pod hlavičkou Integrovaného systému ochrany movitého kulturního děditví (ISO). Evidence těchto předmětů, opět převážně ze sakrálního prostředí, je vedena v samostatné databázi napojené na systémy Policie ČR.

Druhou velkou samostatně evidovanou skupinu představují mobiliární fondy státních hradů a zámků, jejichž agenda je vedena odděleně.

Údaje o movitých kulturních památkách nejsou kvůli ochraně před odcizením i ochraně osobních údajů veřejně přístupné, takže do databáze mohou nahlížet jen vybrané osoby – vlastník, lidé, kterým to vlastník písemně povolí, úředníci při výkonu státní správy, pokud tyto údaje potřebují pro plnění svých úkolů, badatelé (ze studijních důvodů) na základě písemného potvrzení příslušné instituce a osoby pracující pro vědeckovýzkumné účely na základě písemného potvrzení zadavatele výzkumného úkolu.