Poradní orgány

Poradní orgány, jejichž členem je (nebo může být) i jiná osoba než zaměstnanec NPÚ, včetně personálního obsazení. Poradními orgány nejsou pracovní skupiny a komise zřízené ad hoc nebo s členstvím vyhrazeným pouze zaměstnancům NPÚ.

Krajská archeologická komise

Archeologická komise je poradní orgán ředitele NPÚ, ÚOP v Liberci. Její hlavní činností je projednání návrhů a schválení finančních dotací z Programu podpory záchranných archeologických výzkumů MK ČR.  

 • PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., - předseda, Muzeum Českého ráje v Turnově

 • Mgr. Petr Brestovanský, Severočeské muzeum v Liberci

 • Petr Jenč, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

 • Mgr. Vojtěch Kašpar, Archaia Praha, o.p.s.

 • Mgr. Milan Kuchařík, Labrys, o.p.s.

 • Mgr. Jan Mařík, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.

 • Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., Národní památkový ústav, generální ředitelství

 • Mgr. Renata Tišerová - tajemník, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci

Regionální komise pro Ústřední seznam kulturních památek

Komise posuzuje návrhy na prohlášení nebo rušení prohlášení věcí za kulturní památku na základě žádosti Ministerstva kultury ČR o odborné vyjádření, dále z podnětu orgánů samosprávy, jiných kulturních a společenských organizací nebo případně též indiviudálních fyzických či právnických osob, nebo z vlastního podnětu.

 • Mgr. Martin Ouhrabka – předseda komise, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci
 • Mgr. Olga Křížková - tajemník, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci
 • PhDr. Jana Kurešová, Ph.D., Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci
 • Bc. Petr Feige, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci
 • Mgr. Miroslav Kolka, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci
 • Mgr. Ivan Peřina, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci
 • Mgr. Petra Šternová, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci
 • Mgr. Jaroslav Zeman, Ph.D., Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci
 • PhDr. Jan Mohr, historik, okresní konzervátor, Liberec
 • Mgr. Ivo Habán, Ph.D., historik, Liberec

Památková rada

Památková rada je vrcholným specializovaným poradním orgánem pro posuzování nejsložitějších odborných otázek státní památkové péče na teritoriu Libereckého kraje.

Památková rada se vyjadřuje jak k základním koncepčním, teoretickým a metodickým otázkám památkové péče, tak k jednotlivým mimořádně významným akcím konzervace a restaurování památek, případně k urbanistickým zásahům a novostavbám v památkově chráněných územích.

 • Mgr. Petr Freiwillig, Ph.D., - předseda, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci
 • Bc. Erika Trojanová - tajemník, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci
 • PhDr. Miloš Kadlec, Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
 • Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., Národní památkový ústav, generální ředitelství
 • Ing. arch. Jiří Mrázek, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech
 • PhDr. Petr Hrubý, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem
 • Ing. arch. Ondřej Šefců, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze
 • PhDr. René Brož, Krajský úřad Libereckého kraje  
 • Ing. arch. Jana Mejzrová, Správa CHKO Jizerské hory a krajské středisko Liberec
 • Mgr. Jan Randáček, Oblastní galerie v Liberci
 • Ing. arch. Jiří Janďourek, Kancelář architektury města Liberec
 • PhDr. Jan Mohr, historik, okresní konzervátor, Liberec
 • Ing. Jiří Balský - Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově
 • prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger - Fakulta stavební ČVUT v Praze
 • MgA. Jakub Chuchlík - autorizovaný architekt

Interní komise

Interní odborná komise památkové péče Národního památkového ústavu, územního
odborného pracoviště v Liberci je specializovaným poradním
orgánem ředitele, zabezpečující objektivitu rozhodování a transparentnost posuzování složitých a společensky sledovaných záměrů obnovy v působnosti územního odborného pracoviště a formulující odborná stanoviska ke kauzám, které se dotýkají památkového fondu Libereckého kraje.

 • Mgr. Jaroslav Zeman, Ph.D. - předseda, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci
 • Bc. Erika Trojanová - tajemník, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci
 • Mgr. Martin Ouhrabka - Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci
 • Mgr. Dana Linhartová, Ph.D. - Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci
 • Ing. arch. Martin Pospíšil - Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci
 • Bc. Petr Feige - Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci
 • Mgr. Petr Freiwillig, Ph.D. - Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci
 • Mgr. Renata Tišerová - Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci
 • Tomáš Kesner - Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci