Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO)

V období 2012–2014 Národní památkový ústav řešil v rámci DKRVO 14 tématicky různorodých hlavních výzkumných cílů. Na níže uvedených hlavních cílích participovali v rámci řešení dílčích úkolů také odborní pracovníci NPÚ, ÚOP v Liberci.

Archeologie

Krajinná archeologie v památkové péči (na příkladu vybraných lokalit tvorba metodického postupu identifikace, výzkumu a památkové ochrany archeologických památek v krajině na území ČR)

  • Hlavní řešitel výzkumného cíle: PhDr. Jaroslav Podliska, PhD.
  • Dílčí projekt: Archeologický potenciál Libereckého kraje
  • Řešitelka za NPÚ, ÚOP v Liberci: Mgr. Renata Tišerová

2012

Projekt Archeologický potenciál Libereckého kraje je založen na skupině již identifikovaných archeologických lokalit, případně na skupině historických památek, jejichž podstata byla doposud chápána pouze jako nadzemní projevy nemovitého charakteru. Těmto archeologickým lokalitám a historickým památkám byl vypracován soubor prostorových a obsahových informací, který byl označen právě termínem„archeologický potenciál“. Dílčí projekt Archeologický potenciál Libereckého kraje si v roce 2012 kladl za cíl zejména vytvořit plnohodnotný mapový výstup v podobě specializované mapy s odborným obsahem na základě dostupných mapových portálů a datových sad zahrnujících jak dosažené poznatky z terénního průzkumu, tak i kabinetního studia. Tento mapový výstup slouží k jednoznačnému vymezení konkrétní archeologické lokality nebo historické památky, průběh nadzemních reliktů nebo konstrukcí a zejména pak rozsah plochy archeologického potenciálu

Průzkumy a prezentace architektury 19. a 20. století

Prohloubení a revize plošného a oborového výzkumu technických památek se zaměřením na komplexní výstupy ve vybraných regionech ČR

Průzkum, dokumentace a hodnocení architektury a urbanismu

  • Hlavní řešitelka výzkumného cíle: Ing. arch. Naděžda Goryczková
  • Řešitelé za NPÚ, ÚOP v Liberci: Mgr. Petr Freiwillig, Mgr. Miroslav Kolka, Mgr. Petra Šternová

2012

Počínaje rokem 2012 jsou Mgr. Miroslav Kolka a Mgr. Petr Freiwillig zapojeni do výzkumného cíle NPÚ č. 003, „Průzkum a prezentace architektury 19. a 20. století,“konkrétně jeho části „Prohloubení a revize plošného a oborového výzkumu technických památek se zaměřením na komplexní výstupy ve vybraných regionech ČR.“ V rámci tohoto cíle pokračují v terénním a archivním průzkumu na území Libereckého kraje, jehož výsledkem se stanou další studie obou autorů.

V druhé části tohoto úkolu „Průzkum, dokumentace a hodnocení architektury a urbanismu“ je zapojena Mgr. Petra Šternová. Hlavní náplní její činnosti v roce 2012 byla aplikace základního plošného výzkumu stavební činnosti podnikatelské rodiny Liebiegů v Liberci. Došlo k otištění studie v kritickém katalogu k výstavě o Heinrichu Liebiegovi v muzeu Giersch ve Frankfurtu nad Mohanem. Toto téma, kterému se řešitelka věnovala i v minulých letech své vědecko-výzkumné činnosti, bylo rozšířeno o poznatky získané především na základě nově objeveného archivního materiálu. Tato publikace byla širší veřejnosti představena v rámci komponovaného večera „Heinrich Liebieg, liberecký mecenáš a sběratel“ v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Dále byly nakladatelství Foibos odevzdány texty a obrazový historický materiál k pěti poštám Libereckého kraje. Nashromážděné informace a materiál posloužil také jako podklad k přednášce v Krajské vědecké knihovně v Liberci, která se uskutečnila 18. 12. 2012 pod názvem „Paní přišlo Vám psaní“. V Ročence liberecké architektury 2011 řešitelka seznámila širší veřejnost s libereckými funkcionalistickými vilami a obnovou libereckého obchodního domu Brouk a Babka. Dále se zabývala základním průzkumem, který se týkal sborů Církve československé husitské na území Libereckého kraje postavených ve 20.‒30. letech 20. století.

2013

Výsledky průzkumu probíhajícího v letech 2012–2013, který byl zaměřen především na novostavby sboru Církve československé husitské v Libereckém kraji postavené ve 20. a 30. letech 20. století, byly publikovány ve studii recenzovaného časopisu Fontes Nissae. Ve spolupráci se Städtische Museen Zittau a Oblastní galerií v Liberci byla připravena výstava zabývající se fenoménem koupání na území Euroregionu Nisa nazvaná Koupání bez hranic / Baden ohne Grenzen. Do publikace Slavné pošty od nakladatelství Foibos bylo v rámci vědecko-výzkumného úkolu zpracováno pět poštovních úřadoven Libereckého kraje

Výzkum, dokumentace a prezentace movitého kulturního dědictví

Zmapování, výzkum a prezentace děl německy hovořících výtvarných umělců z Čech, Moravy a Slezska v mobiliárních fondech Národního památkového ústavu.

  • Hlavní řešitelka výzkumného cíle: PhDr. Alena Černá
  • Řešitel za NPÚ, ÚOP v Liberci: Mgr. Ivo Habán, Ph.D.

2013

Problematika tvorby německy hovořících výtvarných umělců z Čech, Moravy a Slezska první poloviny 20. století není tématem zcela novým, přesto zůstává v mnoha ohledech stále neprobádanou oblastí. V návaznosti na výstavní projekt Mladí lvi v kleci a s ním spojený probíhající výzkum v domácích a zahraničních archivech se otevřela možnost začít také s podrobnějším zmapováním děl německy hovořících umělců sledovaného období ve fondech NPÚ. Jedná se o dlouhodobější proces, který započal již v minulých letech jednolivými rešeršemi ale oficiálně se pod hlavičkou DKRVO rozběhl až počínaje rokem 2013. V roce 2013 se výsledky průzkumu fondů NPÚ promítly do textů Ivo Habána v odborné publikaci Mladí lvi v kleci a byly prezentovány v rámci mezinárodní konference Ztracená generace? v říjnu 2013 v Liberci, na jejímž pořádání se NPÚ, ÚOP v Liberci podílel. Výstupem z konference je stejnojmenná kolektivní monografie. Dílčí výsledky průzkumu na objektech NPÚ, ÚPS na Sychrově byly publikovány ve studii pro Fontes Nissae 2013/2.

Anna Habánová (ed.), Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období (kat. výst.), Oblastní galerie v Liberci, Řevnice – Liberec 2013.

Anna a Ivo Habánovi (eds.), Ztracená generace? Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany, Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013.

Výzkum nemovitých památek v ČR. Aktuální metodické otázky průzkumu a dokumentace, ohrožené druhy památek a jejich vybrané exempláře

Jednou ze stěžejních náplní výzkumného cíle je operativní průzkum a dokumentace nemovitých památek (OPD), který se soustředí především na ohrožené stavby či jejich části. 

  • Hlavní řešitel výzkumného cíle: PhDr. Vladislav Razím
  • Řešitelé za NPÚ, ÚOP v Liberci: Mgr. Miroslav Kolka, Mgr. Tereza Konvalinková, Mgr. Martin Ouhrabka, Mgr. Ivan Peřina

2012

Průzkum vybraných objektů bude v druhé etapě sloužit k vypracování rukopisů odborných metodik. Pracovníci NPU ÚOP Liberec se zapojili do příprav dvou metodik.

První se věnuje tématu: Měřická dokumentace pro průzkum v památkové péči (vedoucí úkolu Ing. Arch. Jan Veselý). V roce 2012 byly fotogrammetricky dokumentovány nálezové situace na hradě Děvín (okr. Česká Lípa), výsledky OPD budou sloužit jako jeden z dílčích podkladů pro metodiku (spoluřešitel Mgr. I. Peřina).

Druhá se zabývá tématem: Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel (vedoucí úkolu Ing. Arch. Jan Pešta) V roce 2012 byla zpracována studie k plošnému průzkumu vesnice Pavlovice na Českolipsku (spoluřešitelé Mgr. M. Kolka – Mgr. T. Konvalinková). Rovněž byla pozornost věnována chybějícím průzkumům předměstí s často konkrétním dopadem, kterým je demolice objektů na dvou příkladech domů v Lomnici nad Popelkou č. p. 739 a Frýdlantu č. p. 439 (spoluřešitel Mgr. M. Ouhrabka). V roce 2013 se věnuje celý tým plošnému průzkumu vybraných vesnických sídel na Semilsku, který bude jedním z podkladů pro metodiku.

2013

V roce 2013 proběhl plošný průzkum obce Jablonec nad Jizerou (SM) se všemi jeho částmi (Blansko, Bratrouchov, Buřany, Dolní Dušnice, Dolní Tříč, Františkov, Horní Dušnice, Hradsko, Končiny, Stromkovice, Vojtěšice). Dále byl proveden podrobný průzkum obce Pertoltice (LB) a zpracovávány další lokality v Podbezdězí. Aktuální výsledky průzkumů jsou publikovány v článku: Plošný průzkum vesnických sídel a lidové architektury. Metodika a aktuální příklady z území Libereckého kraje (autoři: M. Kolka, T. Konvalinková, M. Ouhrabka, Fontes Nissae XIII, 2012, č. 2). Průběžně také došlo k přípravě a připomínkování metodiky plošných průzkumů vesnických sídel a lidové architektury, která vyjde v letošním roce (hl. autor: Jan Pešta).