Publikační činnost

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci usiluje od svého vzniku v roce 2006 o publikační činnost, ať už samostatnou nebo formou spolupráce. V průběhu uplynulých deseti let se podařilo vydat téměř dvě desítky knižních titulů, letáky, propagační materiály a publikovat množství článků v odborných periodikách.

Nově jsme pro vás vydali

Auta & Architektura. Motoristické stavby v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou

V závěru roku 2023 vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci publikaci Auta & Architektura. Motoristické stavby v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou.

Automobil představuje nepřehlédnutelný symbol moderní doby. Ačkoliv se historie automobilismu stává stále populárnější, omezuje se zejména na samotné vozy a neméně zajímavý segment, představovaný právě motoristickými stavbami, zůstává stále pohříchu na okraji zájmu veřejnosti. 

Součást knihy tvoří bohatý obrazový doprovod s historickými fotografiemi.

  • Jaroslav Zeman, Auta & Architektura. Motoristické stavby v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou, Liberec 2023

Titul  je možné zakoupit v e-shopu Národního památkového ústavu.

Vladimír Krýš. Turnovský stavitel

V roce 2023 vydalo naše pracoviště další monografii. Autorkou knihy Vladimír Krýš. Turnovský stavitel je Petra Šternová. 

Kniha o staviteli Vladimíru Krýšovi poodhaluje příběh jednoho z regionálních stavitelů meziválečného období, kteří svou přičinlivostí ovlivnili zástavbu menších měst. Díky nim se moderní doba promítala také mimo hlavní centra a přinesla svěží vítr i tam, kde ho až do nedávné doby málokdo hledal. Publikace navazuje na stejnojmennou výstavu, která proběhla na sklonku loňského roku v Muzeu Českého ráje v Turnově a je v podstatě jejím katalogem.

 

Součást knihy tvoří bohatý obrazový doprovod s historickými fotografiemi i architektonické plány.

  • Petra Šternová, Vladimír Krýš. Turnovský stavitel, Liberec 2023

Titul je možné zakoupit v e-shopu Národního památkového ústavu, k dostání je také na pracovišti ÚOP v Liberci.

Technické památky/Průmyslové dědictví

Od roku 2011 rozvíjíme edici zabývající se technickými stavbami a jejich historií na území Libereckého kraje. 

Společnými formálními znaky jsou jednotný formát a grafické zpracování. Doposud jsme v rámci této řady vydali šest titulů věnovaným technickým stavbám, technickým zařízením na vodní pohon a památkám historického dopravního značení.

Kostely v kouři komínů

V závěru roku 2022 vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci publikaci Kostely v kouři komínů. 

Kniha představuje církevní architekturu budovanou kolem roku 1900 na Liberecku, Jablonecku a Frýdlantsku. Přibližuje historii vzniku kostelů, motivaci objednavatelů a individuální vklad architektů. Sleduje vliv architektonického vývoje a požadavků jednotlivých vyznání na formování výtvarné a stavební podoby nově vznikajících kostelů. Součást knihy tvoří bohatý obrazový doprovod se současnými fotografiemi, ale také s dobovými stavebními plány a historickými pohlednicemi.

  • Alena Řičánková, Kostely v kouři komínů, Liberec 2022

Titul je možné zakoupit v e-shopu Národního památkového ústavu a na pracovišti ÚOP v Liberci.

New Realisms. Modern Realist Approaches across the Czechoslovak Scene, 1918–1945.

New Realisms. Modern Realist Approaches across the Czechoslovak Scene, 1918–1945. V návaznosti na publikaci Nové realismy, vydanou Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Liberci v závěru roku 2019, můžete nyní nahlédnout i do anglické mutace knihy, jež opět pod NPÚ, ÚOP v Liberci připravil Ivo Habán a kolektiv - New Realisms. Modern Realist Approaches across the Czechoslovak Scene, 1918–1945.

The book traces and evaluates theoretical concepts then and now. It follows the domestic interpretation of the era’s theoretical understanding of modern realisms, defines the relevant terminology, and uses specific examples to document the specific nature of Czechoslovak art and its relationship to foreign art. Besides art labeled New Objectivity, the authors have also focused their attention on other, locally conditioned, forms of modern realism, including works by so-called “regionalists.”

Titul je možné zakoupit v e-shopu Národního památkového ústavu a na pracovišti ÚOP v Liberci.

Jakob Schmeißner. Zmého života a tvorby

V závěru roku 2020 vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci publikaci Jakob Schmeißner. Z mého života a tvorby. Kritické vydání vzpomínek Jakoba Schmeissnera (1874–1955) s katalogem tuzemské i zahraniční tvorby přináší komplexní pohled na život a dílo tohoto norimberského architekta. V severních Čechách byly jeho realizace svázány zejména s rodinou průmyslníků Liebiegů, především Theodorem Liebiegem a jemu spřízněnou Helenou Schmittovou. Architektovy rukopisně psané vzpomínky z roku 1946 a 1948 uložené v norimberském archivu jsou čtenáři předkládány jak v českém překladu, tak i originálním německém přepisu.

Titul je možné zakoupit v e-shopu NPÚ, na pracovišti ÚOP v Liberci,  a dalších vybraných knihkupců

Nové realismy

 

V závěru roku 2019 vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci jako hlavní řešitel grantu Nové realismy na československé výtvarné scéně 1918–1945 stejnojmennou kolektivní monografii.  Kniha otevírá doposud nezpracované téma českého a slovenského dějepisu umění. Je výstupem více než tříleté spolupráce 13 badatelů a badatelek z České republiky, Slovenska a USA, editorsky ji připravil Ivo Habán. Zabývá se zmapováním, definováním a interpretací moderních realistických přístupů ve výtvarném umění a fotografii, které sleduje v obrysech multietnického prostoru někdejšího Československa dvacátých, třicátých a čtyřicátých let 20. století. V centru pozornosti leží zejména umělecké projevy korespondující s estetikou nové věcnosti. Rozšiřující mezioborové kapitoly jsou věnovány vybraným souvislostem filmu, literatury a hudby. Nad rámec časového vymezení jsou zařazeny přesahové studie zaměřené ke “starým realismům” 19. století a k současnosti.

Titul je na e-shopu NPÚ a pracovišti ÚOP v Liberci již rozebrán. 

Hraběcí obory

V návaznosti na zahájení výstavy Hraběcí obory, Odkaz Clam-Gallasů v krajině Jizerských hor, konané v hejnickém klášteře od 6. 9. do 15. 12. 2019 jsme vydali v rámci mediálního tématu NPÚ pro rok 2019 Gallasové a Clam-Gallasové, Noblesa severních Čech stejnojmennou publikaci, která Vám představí nejen historii obor založených Eduardem Bedřichem Clam-Gallasem, ale i další souvislosti. Kolektivní monografie je doplněna celou řadou historických i současných fotografií včetně přiložené mapy.

Titul je na e-shopu Národního památkového ústavu již rozebrán, zakoupit ho můžete na adrese NPÚ, ÚOP v Liberci.

Paul Gebauer

V závěru roku 2018 vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci jako hlavní řešitel grantu Nové realismy na československé výtvarné scéně 1918–1945 monografii slezského Němce Paula Gebauera, malíře nové věcnosti. Publikace představuje pokus o komplexní uchopení různých aspektů malířovy tvorby, jež dodnes vyvolává emotivní reakce a nepochybně bude i do budoucna předmětem dalšího výzkumu.

Titul je možné zakoupit v e-shopu NPÚ, na pracovišti ÚOP v Liberci,  a dalších vybraných knihkupců.

  • Ivo Habán - Anna Habánová (edd.), Paul Gebauer, Liberec 2018

Kniha vychází v česko-německé mutaci, editorsky ji připravili Ivo Habán a Anna Habánová, dalšími texty přispěli Branislav Dorko a Lenka Rychtářová. Monografie doprovodí plánované výstavy v Oblastní galerii Liberec  (20. 9. 2019 – 5. 1. 2020), ve Slezském zemském muzeu (22. 1. – 26. 4. 2020) a Muzeu v Bruntále (15. 5. – 30. 8. 2020).

Frýdlantský poklad

U příležitosti 400. výročí začátku třicetileté války a 370. výročí vestfálského míru vydal Národní památkový ústav publikaci o nálezu mincovního depotu ze Zámeckého rybníka frýdlantského hradu. Publikace obsahuje popis a celkové vyhodnocení archeologického výzkumu a katalog s obrazovou dokumentací.

Soupis nemovitých kulturních památek

Kolektiv autorů Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci pod vedením Petry Šternové připravil v letech 2008–2013 tři díly Soupisu nemovitých kulturních památek, věnovaného okresu Liberec. 

Vydání soupisu si klade za cíl seznámit odbornou i širší veřejnost s památkami libereckého okresu a tím prohloubit povědomí o našem kulturním dědictví, které si zasluhuje naši ochranu a péči. 

Informace o distribuci knih:

Většinu knih z naší produkce si můžete objednat:

  • v e-shopu NPÚ

  • na pracovišti Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci 

Bližší informace: Mgr. Alžběta Sakařová, sakarova.alzbeta@npu.cz, tel. 770 149 986

Liberecké územní odborné pracoviště NPÚ se rovněž aktivně podílí na spolupráci s přibližně dvěma desítkami dalších paměťových, kulturních a sbírkotvorných institucí v regionu i blízkém zahraničí. Jde jak o spolupráci v rámci každodenní praxe a výměny dat, tak o společné aktivity na  vědecko-výzkumných, publikačních či výstavních projektech.

Fontes Nissae – Prameny Nisy

Na podzim roku 2011 inicioval NPÚ, ÚOP v Liberci širší spolupráci osmi odborných regionálních institucí, které spojily síly na recenzovaném periodiku Fontes Nissae – Prameny Nisy, jehož vydavatelem je od roku 2000 Katedra historie fakulty Přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci.

Periodikum představuje odbornou publikační platformu zaměřenou na oblasti historie, památek a umění, přičemž pojítkem je především region, chápaný nikoli úzce na Liberecko a Jablonecko, ale s ohledem na záběr zainteresovaných institucí vnímaný volněji, jako celá oblast dnešního Libereckého kraje s logickými přesahy v rámci historických vazeb a souvislostí.

Kromě Katedry historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci se na podobě Fontes Nissae se dále podílejí Krajská vědecká knihovna v Liberci, Městské muzeum v Železném Brodě, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Severočeské muzeum v Liberci, Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou a Státní okresní archiv Liberec.

Od roku 2012 představují Fontes Nissae pro NPÚ, ÚOP v Liberci odbornou publikační platformu se zaměřením do regionu, která nahrazuje stávající sborník Památky Libereckého kraje, který pracoviště vydávalo v letech 2006–2011. Národní památkový ústav hraje v posledních letech ve Fontes Nissae podstatnou roli, zajišťuje výkonnou redakci a aktivně se podílí významnou měrou na obsahu periodika.

Fontes Nissae vycházejí dvakrát ročně v tištěné verzi, k dispozici je i elektronická verze.

Oficiální stránky periodika naleznete zde.

Památky Libereckého kraje

V roce 2006 začal vycházet Sborník národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci, později přejmenován na Památky Libereckého kraje. 

Všechny vydané sborníky jsou dostupné online v naší internetové knihovně

V rozmezí let 2006 až 2011 vyšlo celkem pět čísel. Jejich obsah tvoří celkem více než pět desítek odborných nebo informativních textů (převážně od zaměstnanců pracoviště, ale i externistů) o kulturním dědictví Libereckého kraje.

Prezentace Památek

Více o projektu prezentace vybraných památek formou odborně zpracovaných, veřejně přístupných tiskovin, jež vznikají jako výsledek činnosti Národního památkového ústavu, se dozvíte zde.

Mladí lvi v kleci / Junge Löwen im Käfig

V roce 2013 se Národní památkový ústav podílel jako partner Oblastní galerie v Liberci na uspořádání výstavy Mladí lvi v kleci, umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období, jež byla v roce 2014 reprízována v Isergebirgs Museum Kaufbeueren, Galerii výtvarného umění v Chebu a Letohrádku Ostrov. Výstavu doprovodila stejnojmenná publikace, jejíž části vznikly v rámci vědecko-výzkumné činnosti NPÚ. Kniha získala ocenění Gloria Musaealis za nejlepší muzeální publikaci roku 2013.

Mladí lvi v kleci