Památkové databáze

Odborné informační systémy památkové péče neboli památkové databáze vám pomohou najít informace týkající se péče o památky nebo zjistit, kde jsou uloženy.

Základní databáze pro každého, kdo přichází s památkami do styku, která obsahuje údaje ke kulturním památkám, národním kulturním památkám, památkově chráněným územím, ochranným pásmům a také k dalším hodnotným objektům, jichž se zájem památkové péče dotýká. Součástí Památkového katalogu je i seznam ohrožených kulturních památek s údaji o jejich „fyzickém stavu“ a seznam zachráněných památek upozorňující na úspěšné obnovy včetně restaurování. Součástí systému jsou odkazy na další informace vedené v ostatních informačních systémech NPÚ. Běžný uživatel najde v Památkovém katalogu popisné informace včetně fotografie a odkazu v mapě, odborníci se mohou přihlásit na adrese https://iispp.npu.cz/katalog a získat tím přístup k dalším zdrojům, spisům a dokumentům.

Vše, co lze o památkách vyčíst z map. Kromě vyhledání památek a památkově chráněných území propojuje geoportál tyto údaje s daty registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) a dalšími informacemi a systémy, užitečnými v prvé řadě pro veřejnou správu.

Popisné a prostorové informace o územích s archeologickými nálezy.

Fotografie, skeny, mapy, plány, evidenční karty a různé další typy dokumentace k jednotlivým kulturním památkám v digitální podobě (včetně informací o povaze těchto dokumentů).

Informace o tom, zda k určité památce existují fotografie, mapy, plány, výsledky výzkumů a průzkumů a kde jsou uloženy, ale také o tom, jaké knihy můžete studovat v našich odborných knihovnách.

Evidence knih a tisků historických knihoven převážně ze zámků a klášterů spravovaných Národním památkovým ústavem.

Základní informace o všech těchto systémech a jimi poskytovaných službách, souvisejících akcích či událostech, ale také základní uživatelskou dokumentaci a aktuální provozní informace.

Evidence restaurátorských akcí, tedy restaurátorských obnov a konzervací uměleckých a uměleckořemeslných kulturních památek.