Čím se zabýváme?

Zabýváme se poznáváním, dokumentací a prezentací jednotlivých památek, souborů památek i památkových rezervací a zón na území Libereckého kraje. Pro jejich zachování, údržbu a obnovu bezplatně poskytujeme poradenství
i metodickou pomoc a při přípravě a provádění udržovacích prací, rekonstrukcí, restaurování kulturních památek i staveb v památkově chráněných územích zajišťujeme odborný dohled.

Naše pracoviště je odbornou institucí památkové péče, což znamená, že zpracováváme odborná vyjádření, která slouží jako podklad pro rozhodování památkových odborů příslušných úřadů, a poskytujeme konzultace vlastníkům a uživatelům nejen památkově chráněných objektů. 

Zpracováváme také návrhy na prohlášení nemovitostí či předmětů s uměleckou, historickou, technickou nebo vědeckou hodnotou za kulturní památku a podílíme se na evidenci památkového fondu, tedy nemovitých i movitých památek včetně vybavení státních hradů a zámků či fondů historických zámeckých knihoven. Rovněž se podílíme na evidenci uměleckých předmětům, která slouží při pátrání po odcizených starožitnostech. Spravujeme sbírky plánů, fotografií, shromažďujeme stavební projekty, restaurátorské zprávy a další odborné podklady k poznání kulturního dědictví. 

V rámci vzájemné spolupráce našich odborných pracovníků z odboru evidence, dokumentace a informačních systémůodboru péče o památkový fond poskytujeme řadu služeb.

Podrobnější informace o činnosti Národního památkového ústavu jsou popsány ve statutu a hlavním organizačním řádu Národního památkového ústavu. Platný Statut Národního památkového ústavu byl vydán ministrem kultury dne 17. 4. 2019. Na základě statutu je vydán rozhodnutím generální ředitelky Národního památkového ústavu Hlavní organizační řád NPÚ, který stanovuje vnitřní strukturu státní příspěvkové organizace a základní činnosti vykonávané organizačními útvary.

Spolupracujeme s ministerstvem kultury při přidělování dotací vlastníkům památek na příkladnou obnovu. Vedeme veřejně přístupnou knihovnu, podílíme se na vydávání oborového časopisu Fontes Nissae, vydáváme publikace, pořádáme přednášky. Pro okres Liberec jsme vydali trojsvazkový Soupis nemovitých kulturních památek.