Dotační programy Ministerstva zemědělství

Ministerstvo zemědělství vypisuje každoročně nové dotační programy.

Program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

Vypisuje se na počátku kalendářního roku, je určen na údržbu a obnovu:

  • stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot (kaplí a kapliček, křížových cest, zvoniček, božích muk, smírčích a jiných křížů, soch a sousoší, hřbitovů a hřbitovních zdí, kostelů a synagog), které jsou zpřístupněny veřejnosti a neslouží k podnikání,
  • významných historických objektů původně sloužících k hospodářským účelům (obecních sýpek, špýcharů, sušáren a kulturně cenných budov zemědělské výroby, stájí a stodol významné kulturní a historické hodnoty, ale i hasičských zbrojnic).

Národní dotace jsou poskytovány prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu.

Národní památkový ústav vydává potvrzení (přílohy k žádosti):

  • že předmět dotace neleží v památkové rezervaci a není kulturní památkou podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
  • o stáří objektu,
  • že daný objekt je významnou zemědělskou historickou dominantou jedinečného charakteru.

Další informace poskytují místně příslušná oddělení příjmu žádostí Státního zemědělského intervenčního fondu.