Badatelna – dokumentační fondy

Dokumentační fondy tvoří materiály týkající se především kulturních památek, objektů v památkově chráněných územích (vesnické, městské a krajinné památkové zóny nebo rezervace) a objektů památkového zájmu.

Dokumentační fondy Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově jsou po předchozí domluvě veřejně přístupné – některé části, zejména dokumentace movitých kulturních památek, po splnění dalších podmínek badatelského řádu (PDF).

Dokumentační fondy týkající se především kulturních památek a památkově chráněných území v Královéhradeckém kraji byly systematicky budovány od konce 50. let 20. století tehdy ještě Krajským vlastivědným ústavem v Pardubicích a Krajským vlastivědným ústavem v Hradci Králové, zejména jejich středisky památkové péče. V roce 2008 vzniklo delimitací z územního odborného pracoviště v Pardubicích samostatné územní odborné pracoviště v Josefově s působností pro Královéhradecký kraj. Tehdy byly delimitovány i dokumentační fondy.

Dokumentační fondy tvoří:

 • evidenční karty kulturních památek
 • sbírka plánové (projektové) dokumentace
 • sbírka stavebněhistorických průzkumů (SHP), nálezových zpráv operativních průzkumů a dokumentace (OPD)
 • restaurátorské zprávy
 • výstupy vědy a výzkumu
 • archeologická dokumentace
 • sbírka mapové dokumentace
 • spisová dokumentace
 • fotodokumentace

Do dokumentačních fondů lze nahlížet ve studovně s možností přístupu k PC. Ve studovně je možné používat vlastní technická zařízení, včetně scanneru a fotoaparátu, pokud tím nebudou nadměrně obtěžováni ostatní badatelé.

On-line elektronický katalog Carmen v současné době obsahuje záznamy stavebněhistorických průzkumů a větší části restaurátorských zpráv, ostatní dokumentace se zpracovává.

Nahlížení do dokumentace

Nahlížení do dokumentace (kromě dokumentů s citlivými daty) je dovoleno na základě vyplněného badatelského listu

 • osobám při výkonu veřejné správy a orgánům veřejné moci, pokud tyto údaje potřebují pro plnění svých úkolů, bez omezení, přičemž je badatel povinen na požádání předložit služební průkaz a doložit oprávněnost svého požadavku písemným pověřením nadřízeného
 • do Ústředního seznamu kulturních památek u nemovitých kulturních památek bez omezení
 • do Ústředního seznamu kulturních památek u movitých kulturních památek (včetně  kartotéky mobiliárních a knihovních fondů) vlastníkům movité kulturní památky a dále jen osobám pro studijní a vědecké účely na základě  písemného potvrzení příslušného školského zařízení nebo příslušné kulturní instituce; osobám pro vědeckovýzkumné účely na základě písemného potvrzení zadavatele výzkumného úkolu; ostatním osobám pouze s písemným souhlasem vlastníka movité kulturní památky
 • do spisů ke kulturním památkám a dalším movitostem a nemovitostem vlastníkům věci bez dalších omezení; ostatním badatelům do spisů mladších dvaceti let jen s písemným souhlasem vlastníka věci
 • do fotografické dokumentace vzniklé do 31. 12. 1989 bez omezení; do fotografické dokumentace vzniklé od 1. 1. 1990 bez omezení pouze do dokumentace exteriérů a do dokumentace veřejně zpřístupněných interiérů objektů ve správě NPÚ; do fotodokumentace ostatních interiérů a movitostí pouze se souhlasem vlastníka
 • do plánů a další grafické dokumentace, restaurátorské dokumentace, stavebněhistorických průzkumů a výstupů vědy a výzkumu bez omezení, pokud není užívání dokumentace na přání vlastníka dokumentované věci smluvně omezeno
 • do archeologické dokumentace (nálezových zpráv) bez omezení

Badatel je povinen se zapůjčenou dokumentací zacházet nanejvýš šetrně a vrátit ji v takovém rozsahu a stavu, v jakém mu byla předložena.

K nahlížení se badateli předkládá dokumentace na jeden návštěvní den v počtu přiměřeném provozním podmínkám a technickým možnostem studovny, s přihlédnutím k významu a účelu nahlížení. Předkládá se proto vždy jen takové množství dokumentace, jejíž rozsah a stav při vracení může pracovník odpovědný za provoz studovny bez obtíží zkontrolovat. Dokumentace, u níž to nedovoluje její fyzický stav, se k nahlížení nepředkládá. 

Informace získané z dokumentace užívá badatel jen k účelu uvedenému v badatelském listu. Při jejich využití ve vědeckých nebo podobných pracích je badatel povinen řádně citovat zdroj informací.

Poplatky za přípravu a vyhotovení rozmnoženin

černobílé tisky či kopie na běžném kancelářském papíru

 • jednostranné z volných listů A4 5 Kč/ks; A3 8 Kč/ks
 • jednostranné z vázaných listů A4 7 Kč/ks; A3 12,- Kč/ks
 • oboustranné z volných listů A4 8 Kč/ks; A3 12 Kč/ks
 • oboustranné z vázaných listů A4 17 Kč/ks; A3 22,- Kč/ks

barevné tisky či kopie na běžném kancelářském papíru

 • jednostranné z volných listů A4 25 Kč/ks; A3 38 Kč/ks
 • jednostranné z vázaných listů  A4 33 Kč/ks; A3 46 Kč/ks 
 • oboustranné z volných listů A4 40 Kč/ks; A3 60 Kč/ks
 • oboustranné z vázaných listů  A4 53 Kč/ks; A3 80 Kč/ks 

barevné tisky (rozmnoženiny fotografií – obrázků) na lesklém fotografickém papíru

 • A4 55 Kč/ks
 • A3 90 Kč/ks

pokud text či fotografie (obrázek) zabírá méně než 50 % ze stránky, je možno základní cenu snížit o 50 %

rychlý sken 

 • do formátu A4 25 Kč/ks
 • do formátu A3 60 Kč/ks

skenování předloh v nekomprimovaném formátu

 • do formátu A4 včetně 50 Kč/ks 
 • do formátu A3 včetně 120 Kč/ks

rozmnoženina díla v elektronické podobě v tiskové kvalitě 

 • 300 DPI 13 x 18 cm 200 Kč/ks
 • 300 DPI 18 x 24 cm 300 Kč/ks
 • 300 DPI A4 400 Kč/ks
 • 300 DPI A3 500 Kč/ks
 • 300 DPI větší než A3 800 Kč/ks

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Magda Sommernitzová, DiS.

 • pracovník dokumentačních fondů
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Josefově
Okružní 418/, Jaroměř 55102

Mgr. Dana Jiráková

 • pracovník památkové péče
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 773 768 438
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Josefově
Okružní 418/, Jaroměř 55102