Odbor péče o památkový fond

Odbor péče o památkový fond poskytuje odborné poradenství správním orgánům, vlastníkům a samosprávám, týkající se péče o kulturní památky a jejich soubory, památkové rezervace, památkové zóny a ochranná pásma, území s kulturními památkami a území s archeologickými nálezy.

Odbor péče o památkový fond

 • poskytujeme bezplatné konzultace před zahájením prací na obnově kulturních památek a nemovitostech v památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech
 • pomůžeme vám odhalit památkové hodnoty vaší nemovitosti a najít optimální řešení vašich záměrů tak, aby byly tyto hodnoty zachovány
 • provádíme odborný dohled při obnovách kulturních památek a při dalších stavebních pracích v památkově chráněných územích
 • v průběhu stavebních prací vám pomůžeme formou konzultací a dohledu na místě docílit co nejlepšího provedení prací v souladu se schváleným postupem či projektovou dokumentací
 • pořizujeme průběžnou fotodokumentaci památkového fondu
 • administrujeme příjem a zpracování žádostí o finanční příspěvek z dotačních programů ministerstva kultury – Havarijní program, Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny, Program restaurování movitých kulturních památek, Program podpora záchranných archeologických výzkumů
 • pomůžeme vám najít nejvhodnější dotační program pro spolufinancování prací na vaší kulturní památce
 • zpracováváme doporučení k žádostem o finanční příspěvek z dalších dotačních programů ministerstva kultury a ministerstva zemědělství
 • provádíme výzkum a dokumentaci památkového fondu
 • provádíme monitoring stavu kulturních památek

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Ing. Blanka Adámková

 • vedoucí odboru
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 491 509 532, 602 879 036
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚOP v Josefově
Okružní 418/, Jaroměř 55102
V roce 1983 absolvovala studijní obor pozemní stavby se specializací na kovové konstrukce stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně. Po ukončení studia pracovala jako projektant v Cukrovarnickém průmyslu Praha, později na Povodí Labe, opět jako projektant. Po skončení mateřské dovolené v roce 1993 nastoupila do tehdejšího Památkového ústavu v Pardubicích, nejprve jako památkářka pro okres Hradec Králové, později, od roku 1995, jako vedoucí oddělení nemovitých památek. Tuto pozici zastávala až do reorganizace Národního památkového ústavu k 1. lednu 2008, kdy vzniklo samostatné pracoviště pro Královéhradecký kraj se sídlem v Jaroměři-Josefově. Zde od počátku zastává pozici vedoucí odboru péče o památkový fond a zároveň je garantkou památkové péče pro městskou památkovou rezervaci a zónu Hradec Králové. Působí též jako zástupce ředitele. Během svého dlouhodobého působení v Národním památkovém ústavu absolvovala nespočet odborných akcí, seminářů, kurzů a školení včetně zaměření na související legislativu. S ohledem na charakter památkového fondu Hradce Králové se dlouhodobě zaměřuje především na problematiku stavebních památek první poloviny 20. století.