Výzkum, dokumentace a prezentace movitého kulturního dědictví (2014–2018)

V movitém kulturním dědictví se odráží život a dílo nejen malířů, sochařů a architektů, ale také různých osobností – objednavatelů a mecenášů – z řad šlechticů a církevních hodnostářů.

Barokní malířství 18. století ve východních Čechách: umělec a objednavatel, periferie a centrum

Řešitel úkolu: Mgr. Petr Arijčuk

Východní Čechy představovaly nejen v 18. století přirozenou křižovatku, kde se vedle domácích, v místě usazených a pracujících malířů a sochařů uplatňovali v řadě případů také mnozí umělci z jiných koutů českých zemí, nad to prostřednictvím některých objednavatelů do kraje přicházely vždy ceněné importy zahraniční provenience. V souladu s podtitulem uvedeným v názvu úkolu bude pozornost cíleně věnována poznávání malířské produkce, přicházející do východních Čech – jako pomyslné periferie – z hlavních uměleckých center českých zemí, tedy z Prahy, Brna a Olomouce, a také z Vídně, hlavního uměleckého centra Podunají.

Pět století sběratelství na zámku v Opočně

Řešitel úkolu: Mgr. Matouš Jirák

Výzkum komparoval dochovaný sbírkový fond s archivními prameny. Zaměřil se na dvě specifické oblasti sběratelství – malířství (a činnost prvního katalogizátora a spávce obrazárny Františka Horčičku) a militaria (a  činnost prvního správce a katalogizátora Julia Ernsta Scheurera). Třetím okruhem zájmu byla osobnost cestovatele, sběratele a bibliofila Josefa Colloredo-Mannsfelda a jeho sbírky knižní a etnologické.

Výstupem projektu a tříletého badatelského úsilí byly tyto publikace a studie:

JIRÁK, Matouš a JUNEK, Milan a BUROŇ, Miloš, ed. Scheurerův lískový katalog : opočenská sbírka zbraní : kritický katalog. Praha: Národní památkový ústav, 2017. ISBN 978-80-7480-086.

JIRÁK, Matouš et al. František Horčička - katalog Colloredo-Mansfeldské obrazárny : kritický katalog. 1. vydání. Praha: Národní památkový ústav, 2018. ISBN 978-80-7480-117-4.

JIRÁK, Matouš a JUNEK, Milan. Julius Scheurer a Opočno. Zprávy památkové péče. roč. 77, příloha (2017), s. 74-81, 109-110. ISSN 1210-5538.

JIRÁK, Matouš. Mezi teorií a praxí: František Horčička a Opočno. Zprávy památkové péče. roč. 77, příloha (2017), s. 82-90, 110. ISSN 1210-5538.

JIRÁK, Matouš a HŮLKOVÁ, Anežka. Osobnost sběratele a bibliofila Josefa Colloredo-Mannsfelda. Zprávy památkové péče. roč. 77, příloha (2017), s. 91-100, 101-102. ISSN 1210-5538.

 

 

 

 

Výzkum a dokumentace zvonařských památek

Hlavní řešitel úkolu: Mgr. Petr Vácha
Řešitel úkolu za NPÚ, ÚOP v Josefově: PhDr. Viktor Blažek

Zvonařské památky představují významný doklad historického a duchovního vývoje. Vždy patřily mezi předměty (nástroje), které sloužily ke svolávání věřících k modlitbě nebo jiné signální funkci. Speciální interaktivní mapa postihne zvonová stanoviště včetně přítomnosti či absence zvonů.

Terénní průzkum je v roce 2016 zaměřen na aktuální fotodokumentaci, popis a hodnocení dochovaných zvonů a zvonových stanovišť v okrese Trutnov.