Historické knihovní fondy

Součástí vybavení mnoha hradů, zámků a klášterů jsou historické knihovny. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku se zachovalo více než 350 zámeckých a hradních knihoven, v nichž je uloženo přes 1 700 000 svazků.

Interiérové knihovny, uchovávané v původních prostorách a původních skříních a regálech, jsou český unikát. Jejich význam nespočívá pouze v tom, kolik středověkých rukopisů, prvotisků a jiných cenných knih obsahují, ale hlavně v tom, že je na nich možné sledovat kulturní obraz a vývoj doby, v níž sbírky vznikaly, a také vývoj, společenské postavení a zájmy rodů, jednotlivých majitelů, ale i celé společenské vrstvy.

Ve dvanácti historických knihovnách v Královéhradeckém kraji se nachází na 100 tisíc svazků knih a periodik z různých oborů lidského bádání (historie, filozofie, teologie, přírodní vědy, lékařství, alchymie, politika, výtvarné umění, psychologie ad.). Každá knihovna odráží zájem těch, kteří ji shromažďovali. Některé tematické okruhy však nalezneme téměř ve všech zámeckých knihovnách. Týká se to například militarií, protože v každé aristokratické rodině bylo několik důstojníků. Velmi často je zastoupena právnická literatura, protože šlechtici často působili ve státních úřadech. Typicky „aristokratickou“ literaturou jsou také knihy o lovu, lesích, koních, případně genealogické publikace – a snad úplně v každém fondu existuje početný soubor knih o zemědělství. Každý zámek byl totiž hlavně hospodářským centrem panství. Jeho majitelé se snažili shromáždit vždy to nejmodernější o jeho správě, o hospodářských novinkách, o pěstování plodin i jejich následném zpracování.

Mnohé z historických knihoven jsou v torzálním stavu, další naopak zůstaly zachovány bez poškození i přes nepříznivé okolnosti ve 40. a 50. letech 20. století. Obvykle jsou – někdy celé, někdy částečně – součástí prohlídkových tras. V jiných případech jsou skryty v depozitářích. Jejich význam spočívá v tom, že zůstaly zachovány odděleně jako samostatné fondy. V jiných evropských zemích totiž byly podobné soubory vřazeny do centrálních knihoven, takže se pak jako jednotlivé knihy rozptýlily v jejich rozsáhlých fondech.

Národní památkový ústav vytváří a doplňuje databázi historických knihovních fondů, jejímž základem jsou revidované jednořádkové záznamy v lokálních katalozích převedené do elektronické podoby a doplněné o individuální znaky knihy (vazba, provenienční znaky, rukopisné poznámky) a identifikační dokumentaci. Kompletně již byla dokončena katalogizace tisků 16. století, pro niž byla zpracována metodika.

Prezenční půjčování knih a bádání v historických knihovnách je možné. Protože však jde o movité kulturní památky s omezeným přístupem, je nutné je projednat s oddělením správy mobiliáře a zámeckých knihoven na příslušné územní památkové správě NPÚ.