Poradní orgány

Poradní orgány, jejichž členem je (nebo může být) i jiná osoba než zaměstnanec NPÚ, včetně personálního obsazení. Poradními orgány nejsou pracovní skupiny a komise zřízené ad hoc nebo s členstvím vyhrazeným pouze zaměstnancům NPÚ.

Památková rada Národního památkového ústavu - územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích

Památková rada je vrcholným odborným poradním orgánem ředitele NPÚ, územního doborného pracoviště v Českých Budějovicích. Ustanovena byla dne 17. 12. 2013. Vyjadřuje se k významným akcím obnovy, konzervace a restaurování památek, k urbanistickým zásahům a novostavbám v památkově chráněných územích.

Členy Památkové rady písemně jmenuje a odvolává ředitel NPÚ ÚOP ČB, a to z řad odborníků památkové péče a příbuzných disciplín souvisejících s péčí o kulturní dědictví.

Jmenný seznam členů Památkové rady dle abecedy:

 • Ing. Jiří Bláha, Ph.D.
 • Mgr. Martin Gaži (tajemník)
 • Ing. Lubor Gregora
 • PhDr. Pavel Hájek
 • Pavel Jerie
 •  PhDr. Martin Mádl, Ph.D.
 • Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D.
 • Ing. arch. Naděžda Pálková
 • Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
 • Ing. arch. Ondřej Šefců
 • Ing. Danuše Thimová
 • Ing. arch. Jiří Weinzettl
 • Ing. Jan Žižka

Statut památkové rady

I. Zřízení a účel Památkové rady

 1. Památková rada Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích je zřízena na základě článku II odstavce 6 Statutu Národního památkového ústavu účinného od 1. ledna 2013 a dle článku XIV odstavce 1 Hlavního organizačního řádu Národního památkového ústavu z 28. února 2013.

II. Úkoly Památkové rady

 1. Památková rada je vrcholným odborným poradním orgánem ředitele Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích (dále NPÚ ÚOP ČB) pro posuzování zvlášť složitých odborných otázek státní památkové péče na území vymezeném působností NPÚ ÚOP ČB.
 2. Témata jednání Památkové rady navrhuje ředitel NPÚ ÚOP ČB, anebo alespoň třetina členů Památkové rady.
 3. Památková rada či její jednotliví členové mohou předkládat řediteli NPÚ ÚOP ČB iniciativní návrhy témat k projednání.

III. Složení Památkové rady

 1. Členy Památkové rady písemně jmenuje a odvolává ředitel NPÚ ÚOP ČB, a to z řad odborníků památkové péče a příbuzných disciplín souvisejících s péčí o kulturní dědictví.
 2. Ředitel NPÚ ÚOP ČB není členem Památkové rady, zpravidla se ale jejího jednání účastní.
 3. Podle potřeby a povahy projednávaných témat může ředitel k jednání Památkové rady přizvat mimo její členy další experty nebo pracovníky NPÚ. Tito přizvaní účastníci jednání nemají právo hlasování.
 4. Jednoho ze členů Památkové rady ředitel NPÚ ÚOP ČB písemně jmenuje tajemníkem Památkové rady.

IV. Práva a povinnosti členů Památkové rady

 1. Přijetím členství v Památkové radě se člen zavazuje, že bude navštěvovat její zasedání a že při plnění jejích úkolů bezplatně využije svých vědomostí a zkušeností.
 2. Nemůže-li se člen Památkové rady zúčastnit jejího zasedání, oznámí to předem tajemníkovi Památkové rady.
 3. Při jednání Památkové rady jednotliví členové prezentují svůj odborný názor, nevyjadřují se jménem institucí, v nichž případně působí.
 4. Funkce člena Památkové rady je čestná a nelze ji delegovat na jinou osobu.
 5. Člen Památkové rady se může své funkce písemně vzdát, rezignaci adresuje řediteli NPÚ ÚOP ČB.

V. Jednání Památkové rady

 1. Zasedání Památkové rady se konají dle potřeby, minimálně 1 x ročně. Některá jednání lze uspořádat jako výjezdní, spojené s místním šetřením v místě projednávané kauzy.
 2. Jednání Památkové rady organizačně připravuje a zajišťuje tajemník Památkové rady.
 3. Tajemník na základě návrhů ředitele NPÚ ÚOP ČB či nadpoloviční většiny členů Památkové rady sestavuje program zasedání. Zabezpečuje pozvání členů Památkové rady a vypracovává zápis z jednání. Před archivací je zápis z jednání e-mailově rozeslán všem členům rady k připomínkám. Po jejich zapracování je zápis archivován ve spisovně NPÚ ÚOP ČB.
 4. Jednání Památkové rady je neveřejné, ředitel NPÚ ÚOP ČB či jím pověřený člen Památkové rady ale může k jednání přizvat další osoby, jichž se jednání v daném bodě bezprostředně týká. Tyto osoby se nemohou účastnit hlasování.
 5. Neshodne-li se Památková rada jednomyslně na řešení problému, platí závěr, k němuž dospěla většina všech jejích členů hlasováním. Započítávána jsou přitom i před jednáním doručená stanoviska nepřítomných členů. V zápisu je nutno jmenovitě zaznamenat rozdílné názory na danou věc.
 6. Jednání Památkové rady je možno ve výjimečných případech uskutečnit i korespondenčně
 7. (e-mailovou formou). Organizaci diskuse a její archivaci zajišťuje tajemník.
 8. V případě projednávání bodu programu, v němž je některý ze členů Památkové rady věcně nebo osobně podjatý, musí daný účastník jednání tuto skutečnost předem oznámit řediteli NPÚ ÚOP ČB nebo tajemníkovi Památkové rady. Z projednávání příslušného bodu programu a hlasování o něm bude vyloučen.

V Českých Budějovicích 17. 12. 2013  

Krajská archeologická komise

Krajská archeologická komise je poradní orgán ředitele NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích. Její hlavní činností je projednání návrhů a schválení finančních dotací z Programu podpory záchranných archeologických výzkumů MK ČR.  

Jmenný seznam členů komise:

 • PhDr. Petr Zavřel (předseda)
 • Mgr. Jiří Havlice (tajemník)
 • doc. Jaromír Beneš, Ph.D. (člen komise)
 • doc. Rudolf Krajíc, Ph.D. (člen komise)

Jednací řád Krajské archeologické komise v územní působnosti NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích

1. Jednání komise

 • Schůze komise svolává ředitel NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích a řídí je předseda nebo v jeho zastoupení tajemník.
 • Schůze komise jsou svolávány podle potřeby, nejméně však 2 x ročně.
 • Jednání komise svolává písemnou formou na pracovní adresy členů archeologické komise tajemník minimálně 10 dnů před termínem jednání.
 • Místem jednání je zpravidla sídlo pracoviště NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích.
 • Na základě doporučení předsedy a členů komise může tajemník k jednání pozvat i další odborníky z NPÚ nebo jiných odborných institucí, kteří však nemají hlasovací právo. Jednání komise se může na vlastní vyžádání zúčastnit předseda Krajské archeologické komise při generálním řediteli.
 • Komise je schopna se usnášet, je-li přítomen nadpoloviční počet členů s hlasovacím právem. K usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů komise s hlasovacím právem. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 • O průběhu a výsledcích jednání se vede zápis, jehož pořizování zajišťuje tajemník. Zápis je odsouhlasen předsedou komise a do 14 dnů jej obdrží všichni členové komise a ředitel NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích.
 • V zápisu musí být uveden den a místo konání zasedání, podepsaná prezence, předmět jednání, závěry jednání a obsah diskusních příspěvků.
 • Agendu spojenou s činností komise zabezpečuje tajemník komise jmenovaný ředitelem NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích.

2. Zásady činnosti komise při přípravě a realizaci výzkumů zařazených do PPZAV

 • NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích zpracovává a předkládá komisi seznam plánovaných akcí PPZAV s jejich stručnou charakteristikou.
 • Komise se vyjadřuje k opodstatněnosti, formě a rozsahu archeologických výzkumů.
 • Komise hodnotí a schvaluje předložené projekty.
 • Nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém projektovaný výzkum skončil, je vedoucí výzkumu povinen předložit komisi stručnou zprávu o průběhu a výsledcích výzkumu. Součástí této zprávy musí být srovnání projektu výzkumu a jeho výsledků.

V Českých Budějovicích dne 21. února 2017.

Regionální komise pro ústřední seznam kulturních památek

Regionální komise posuzuje návrhy na prohlášení nebo rušení prohlášení věcí za kulturní památku na základě žádosti Ministerstva kultury ČR o odborné vyjádření, dále z podnětu orgánů samosprávy, jiných kulturních a společenských organizací nebo případně též indiviudálních fyzických či právnických osob, nebo z vlastního podnětu.

Jmenný seznam členů komise:

 • PhDr. Pavel Hájek (předseda komise)
 • Ing. arch. Jana Štorková (tajemník komise)
 • Ing. Marek Ehrlich (člen komise)
 • Mgr. Jiří Havlice (člen komise)
 • PhDr. Ludmila Ourodová, Ph.D. (člen komise)
 • Ing. arch. Naděžda Pálková (člen komise)
 • PhDr. Zdeňka Prokopová (člen komise)
 • Ing. Danuše Thimová (člen komise)

Jednací řád Regionální komise pro posuzování návrhů na prohlášení věci za kulturní památku v územní působnosti NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích

 • Článek 1

Komise je oprávněna projednávat a odborně hodnotit zejména veškeré návrhy na prohlášení za kulturní památku, památkovou rezervaci či památkovou zónu; návrhy na zařazení kulturních památek na indikativní seznam NKP; návrhy na úplné či částečné zrušení památkové ochrany kulturních památek; stanovisko ÚOP k nominacím na indikativní seznam ČR pro památky světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Z každého jednání komise je pořízen zápis.

 • Článek 2

Komisi svolává a její jednání řídí předseda/předsedkyně komise. Jednání komise se zpravidla účastní a hlasovacího práva užívá ředitel NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích. Tajemník komise pověří příslušného pracovníka EDIS shromážděním a zpracováním podkladů k příslušné kauze pro jednání komise. Podle potřeby je k jednání komise přizván odborný pracovník NPÚ, v jehož gesci je projednávaná kauza.

Výstup z jednání komise, včetně pořízení zápisu, zajišťuje a zpracovává tajemník komise.

 • Článek 3

Komise je usnášeníschopná při účasti nadpolovičního počtu členů komise včetně předsedy a ředitele NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích. V případě rozdílnosti názorů se rozhoduje hlasováním, každý přítomný člen komise včetně předsedy a ředitele NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích má jeden hlas.

 • Článek 4

Změny ve složení a rozsahu činností komise mohou být prováděny pouze na základě nového příkazu ředitele NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích.

V Českých Budějovicích, dne 6. března 2017.

Interní komise

Interní komise NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích se zřizuje jako specializovaný poradní orgán ředitele, zabezpečující objektivitu rozhodování a transparentnost posuzování složitých a společensky sledovaných záměrů obnovy v působnosti územního odborného pracoviště.

Jmenný seznam členů Interní komise:

 • Ing. arch. Naděžda Pálková (předsedkyně komise)
 • Mgr. Martin Gaži (člen komise)
 • PhDr. Roman Lavička, Ph.D. (člen komise)
 • Ing. Danuše Thimová (člen komise)

Jednací řád Interní komise pro posuzování významných projektů obnovy a restaurování památek v územní působnosti NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích

Článek 1

 • Komise je oprávněna projednávat a odborně hodnotit zejména záměry podstatných hmotových změn na národních kulturních památkách, kulturních památkách a v chráněných územích;
 • záměry demolic v chráněných územích; rozsáhlé či metodicky komplikované úpravy a restaurování národních kulturních památek a kulturních památek, zejména v případě metodicky komplikovaného snímání druhotných vrstev maleb či polychromie;
 • také případy, kdy je ze strany vlastníka, či z vlastního podnětu NPÚ důvodné podezření na ne zcela objektivní přístup při vyřizování věci.
 • Z každého jednání komise je pořízen zápis.

Článek 2

 • Komisi svolává a její jednání řídí předseda/předsedkyně komise. Jednání komise se zpravidla účastní a hlasovacího práva užívá ředitel NPÚÚOP v Českých Budějovicích.
 • Pracovník NPÚ, v jehož gesci se nachází projednávaná kauza, se účastní jednání, zajišťuje shromáždění podkladů pro jednání komise a zpracovává výstup jejího jednání, včetně pořízení zápisu.

Článek 3

 • Komise je usnášeníschopná při účasti nadpolovičního počtu členů komise včetně předsedy a ředitele NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích.
 • V případě rozdílnosti názorů se rozhoduje hlasováním, každý přítomný člen komise včetně předsedy a ředitele NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích má jeden hlas.

Článek 4

 • Změny ve složení a rozsahu činností komise mohou být prováděny pouze na základě nového Příkazu ředitele NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích.

V Českých Budějovicích, dne 6. března 2017.

Komise pro posuzování žádostí o finanční podporu péče o kulturní památky v územní působnosti NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích

Komise odborně hodnotí a doporučuje návrhy dotací zejména z Havarijního programu Ministerstva kultury, Programu péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny Ministerstva kultury a podle potřeby i z dalších státních a krajských dotačních programů na obnovu a prezentaci památek  v působnosti Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích.

Jmenný seznam členů komise:

Předsedkyně komise:  

Ing. arch. Naděžda Pálková (NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích)

Členové komise:            

PhDr. Milan Bureš (ORP, MěÚ Jindřichův Hradec)

Mgr. Martin Gaži (NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích)

PhDr. Pavel Hájek (NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích)

Ing. David Javorský (NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích)

Ing. Danuše Thimová (NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích)

Mgr. Jaroslava Vítovcová (Jihočeský kraj)

PhDr. Martin Zeman (ORP, MěÚ Písek)

Tajemnice komise:        

Mgr. Daniela Kovářová (NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích)

Jednací řád 

Článek 1

Komise je oprávněna odborně hodnotit a doporučovat návrhy dotací zejména z Havarijního programu Ministerstva kultury, Programu péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny Ministerstva kultury a podle potřeby i z dalších státních a krajských dotačních programů na obnovu a prezentaci památek. Navrhuje priority z hlediska jejich naléhavosti a s přihlédnutím ke struktuře hodnot památkového fondu na daném území. Z každého jednání komise je pořízen zápis, jehož součástí je prezenční listina účastníků.  

Článek 2

Komisi svolává a její jednání řídí předseda komise. Jednání komise se zpravidla účastní a hlasovacího práva užívá ředitel NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích. Tajemník komise zajišťuje shromáždění podkladů pro jednání komise a zpracování výstupu jejího jednání, včetně pořízení zápisu a předání výsledků Ministerstvu kultury.

Článek 3

Komise je usnášeníschopná při účasti nadpolovičního počtu členů komise včetně předsedy a ředitele NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích. V případě rozdílnosti názorů se rozhoduje hlasováním, každý přítomný člen komise včetně předsedy a ředitele NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích má jeden hlas.

Článek 4

Rozhodnutí ředitele č. III/2009/NPÚ ÚOP ČB z 20. 2. 2009 se tímto ruší. Změny ve složení a rozsahu činností komise mohou být prováděny pouze na základě nového rozhodnutí ředitele NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích.

V Českých Budějovicích dne 24. ledna 2017

Ediční rada

Ediční rada NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích byla zřízena jako odborný poradní orgán pro posuzování odborné ediční a publikační činnosti.

Ediční rada sestavuje, projednává a doporučuje ke schválení Ediční plán NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích. Připravuje a předkládá řediteli návrhy týkající se koncepce, organizace a náplně odborné ediční činnosti.