Evidence a dokumentace

Evidovat a dokumentovat památkový fond – tedy památky systematicky poznávat, poznatky smysluplně třídit a v jednotné formě zaznamenávat, ale také pečovat o tuto databázi tak, aby byla využitelná – je jeden ze základních pilířů činnosti Národního památkového ústavu.

Na každém územním odborném pracovišti NPÚ, která působí ve všech krajích, i na jeho generálním ředitelství proto je oddělení evidence a dokumentace. Jeho pracovníci rovněž provádějí uměleckohistorické, historické a archivní průzkumy movitých i nemovitých památek nebo věcí, které by památkami mohly být, monitorují jejich stav a upozorňují na možná ohrožení. Kromě toho vypracovávají návrhy na prohlášení dalších cenných staveb a předmětů kulturními památkami, jež Národní památkový ústav předkládá ministerstvu kultury, a na základě svých podrobných znalostí rozvíjejí metodiku průzkumů a dokumentace památkového fondu.

Národní památkový ústav je také zapojen do integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví (ISO), na jehož fungování se podílí několik institucí a orgánů v čele s Policií České republiky. Jeho úkolem je zabránit krádežím historických cenností a jejich prodeji do zahraničí, případně pátrat po těch, které byly odcizeny. NPÚ se zaměřuje na památkově a uměleckohistoricky cenné předměty sakrální povahy, jež jeho pracovníci od 90. let soustavně mapují, dokumentují a evidují. Na základě údajů z této evidence následně zpracovávají pro Policii České republiky podklady pro pátrání po odcizených předmětech (fotografie, popisy a další údaje). Pokud je předmět vypátrán, je pak jejich úkolem doložit, že jde skutečně o hledané dílo.

Pracovníci Národního památkového ústavu udělují osvědčení, kterým musejí být ze zákona opatřeny předměty kulturní hodnoty ve chvíli, kdy je chce jejich vlastník prodat či vyvézt do zahraničí. NPÚ vydává takové osvědčení v případě, že jdeo předměty sakrální a kultovní povahy, předměty z oboru architektury a exteriérové objekty.

Stejně pečlivě jako jiné památky eviduje a dokumentuje NPÚ rovněž vybavení památek, které sám spravuje, tedy mobiliář a historické (zámecké a klášterní) knihovny.

Dne 31. října 2019 se uskutečnil v přednáškovém sále generálního ředitelství Národního památkového ústavu další z průběžně pořádaných metodických dnů NPÚ z oblasti fotodokumentace a digitálních médií pod názvem Jak dál s fotografickými sbírkami. Jeho hlavním cílem bylo představit realizovanou digitalizaci souboru historických fotografických negativů z mobiliárního fondu zámku Slatiňany jako vzorový digitalizační projekt. Záznamy celého metodického dne jsou nyní k dispozici on-line.