Pracoviště NPÚ

V čele NPÚ je generální ředitelka, která řídí a jmenuje své náměstky, ředitele ÚOP a ředitele ÚPS. Kromě vedení NPÚ jsou součástí generálního ředitelství útvary přímo řízené generální ředitelkou, sekce památkové péče, sekce provozně-ekonomická a sekce správ památkových objektů v péči NPÚ.

Generální ředitelství

Jeho administrativní pracovníci koordinují činnost celé instituce, odborní pracovníci (památkáři) mají na starost péči o národní kulturní památky a metodicky vedou kolegy z územních pracovišť.

Generální ředitelství

Územní pracoviště

Územní odborná pracoviště (ÚOP)

Zabývají se poznáváním, dokumentací, odbornou péčí a ochranou památek, jejich souborů a památkových území (tedy rezervací a zón). Bezplatně poskytují poradenství pro zachování, údržbu a obnovu památek a při restaurování památek, rekonstrukcích apod. zajišťují odborný dohled. Památky také různými formami prezentují a přibližují kulturní dědictví veřejnosti.

Územní památkové správy (ÚPS)

Zaštiťují a prakticky vedou správu hradů, zámků a ostatních památek v majetku státu, o něž Národní památkový ústav pečuje. Čtyři územní památkové správy se sídly v Praze, Českých Budějovicích, na Sychrově a v Kroměříži mají na starost více než stovku památek, které najdeme ve všech 14 krajích České republiky.

Památky ve správě NPÚ

Převážně hrady a zámky, ale také kláštery, skanzeny nebo technické památky v majetku státu, svěřené do péče Národnímu památkovému ústavu. Z více než stovky je naprostá většina přístupná veřejnosti a ročně je navštíví zhruba pět milionů zájemců.

Památky ve správě NPÚ