On-line bibliografie

Bibliografie památkové péče

Ročenky Bibliografie památkové péče vycházejí od roku 1966 a oborovou bibliografii sledují od roku 1961. Postupně vycházely svazky za léta 1961/1962, 1963/1964, 1965, 1966, 1967, 1978, 1979, 1980/1981, 1982 až 1986. Bibliografie za rok 1992 byla zpracována formou podílu na České uměleckohistorické bibliografii vydávané Ústavem dějin umění AV ČR. V následujících letech vyšly ve spolupráci s redakcí časopisu Zprávy památkové péče ročníky Bibliografie památkové péče za léta 1993 až 2008, další ročníky se průběžně zpracovávají.

Bibliografie za léta 1994–2004 byla sestavována z monografií, článků a statí z periodických i neperiodických sborníků českého původu a výběrem zahraničních článků, které se obecně zaměřují na památkovou péči a mají vztah k českým zemím. Od ročníku 2004 je zpracovávána jen článková bibliografie.

Článková část (od roku 1994) je přístupná prostřednictvím elektronického katalogu knihovny generálního ředitelství NPÚ. Hlavní katalog Carmen zahrnuje i články z jiných územních pracovišť NPÚ.