Administrace dotačního programu Kreativní Evropa – Kultura

Program Evropské unie na podporu kinematografie a kulturních a kreativních odvětví se zaměřuje na financování projektů z oblasti scénických a výtvarných umění, literatury, filmu, televize, hudby a kulturního dědictví. Národní památkový ústav, koordinátor sekce pro kulturní dědictví, usiluje o šíření informací o tomto programu mezi organizacemi činnými v oblasti hmotného i nehmotného kulturního dědictví v České republice.

Neinvestiční program Kreativní Evropa podporuje mezinárodní spolupráci subjektů z jednotlivých evropských zemí. Zároveň napomáhá sbližování různých kulturních sektorů. Skládá se ze dvou díčích programů – programu MEDIA a programu Kultura – a mezioborové části (podpora evropských cen, evropského hlavního města kultury, označení Evropské dědictví). Celkový rozpočet programu na období let 2014–2020 je 1,462 miliardy eur, z toho na dílčí program Kultura připadá 31 procent (453 220 tisíc eur).

3 hlavní cíle programu Kreativní Evropa – Kultura

 1. podpora kulturního a kreativního sektoru, aby mohl rozvíjet činnost nadnárodně a mezinárodně, především v oběhu kulturních děl a aktérů
 2. podpora práce s publikem, přístupu ke kultuře a kulturnímu dědictví, zvláště dětí, mládeže, handicapovaných a znevýhodněných osob
 3. podpora inovace v umění a kultuře, digitalizace a ověřování nových business modelů

6 priorit programu Kreativní Evropa – Kultura

 1. posílení dovedností, kompetencí a know-how představitelů kulturních a kreativních odvětví
 2. podpora aktivit pro nadnárodní působení a mezinárodní pracovní uplatnění na úrovni EU i mimo ni
 3. podpora organizací a mezinárodních sítí s cílem usnadnit přístup k profesním příležitostem
 4. podpora mezinárodních kulturních aktivit, jako jsou výstavy, výměny a festivaly
 5. podpora oběhu evropské literatury
 6. podpora práce s návštěvníky akcí se záměrem zvýšit zájem o evropská kulturní a kreativní díla i hmotné a nehmotné kulturní dědictví a zlepšit jejich dostupnost

Program Kreativní Evropa – Kultura je otevřen právním subjektům, které jsou činné v kulturních a kreativních odvětvích, jimiž se rozumí:

 • veřejné organizace: příspěvkové organizace, galerie, muzea, školy, knihovny, archivy, městské a krajské úřady apod., mající právní subjektivitu alespoň 2 roky
 • soukromé organizace: občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, společnosti s ručením omezením, akciové společnosti apod., mající právní subjektivitu alespoň 2 roky

Program není otevřen fyzickým osobám, ovšem zhruba 250 000 umělců a kulturních a audiovizuálních profesionálů získá podporu díky projektům předloženým kulturními organizacemi v těchto zemích:

 • 28 členských států Evropské unie a země a teritoria na základě dohody o přidružení zámoří (Overseas Association Decision)
 • Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko, Makedonská republika, Gruzie, Moldavsko, Turecko, Ukrajina
 • na základě bilaterální dohody země EFTA – Island, Norsko, Lichtenštejnsko a Švýcarsko
 • za určitých podmínek také kandidátské země EU, Kosovo a země tzv. Politiky sousedství (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, Ukrajina, Alžír, Egypt, Maroko, Tunisko, Jordánsko, Libanon, Libye, Palestina, Sýrie a Izrael)

Okruhy dílčího programu Kultura

Projekty mezinárodní spolupráce

 • Projekty spolupráce menšího rozsahu – zahrnují koordinátora a nejméně 2 další partnery se sídlem v nejméně 3 různých zemích; jsou předmětem žádosti o nejvýše 200 000 eur (max. 60 procent způsobilého rozpočtu)
 • Projekty spolupráce většího rozsahu – zahrnují koordinátora a nejméně 5 dalších partnerů se sídlem v nejméně 6 různých zemích; jsou předmětem žádosti o nejvýše 2 miliony eur (max. 50 procent způsobilého rozpočtu)

Maximální délka projektu činí u obou kategorií 48 měsíců.

Literární překlady

 • Podpora nakladatelů, kteří jsou činní alespoň 2 roky v nakladatelském sektoru; způsobilými jazyky jsou oficiální jazyky EU, EHP, EFTA nebo Švýcarské konfederace, řečtina a latina; tištěné knihy a e-knihy; beletrie vysoké literární kvality – poezie a próza, divadelní hry, komiksy, literatura pro děti; jsou předmětem žádosti o nejvýše 100 000 eur ročně (max. 50 procent rozpočtu)

Finance jsou rozpočtovány na překlad a distribuci 5–10 knih ročně.

Evropské platformy

 • Platforma se skládá z koordinátora a minimálně 10 dalších organizací se sídlem v nejméně 5 různých zemích; platformy podporují rozvoj nových talentů – členové platformy musejí doložit, že představili 30 procent začínajících umělců každý rok

Evropské sítě

 • Síť se skládá z minimálně 15 organizací z 10 různých zemí. Nabízí spolufinancování činností zaměřených na profesionalizaci kulturních a kreativních odvětví, aby mohly působit na mezinárodní úrovni a dokázaly se přizpůsobovat změnám.

Žádosti

O podporu je možné žádat pouze v rámci vypisovaných výzev k předkládání žádostí. Grantová žádost musí být v tomto období, které trvá zpravidla 2 až 3 měsíce, podána. Následně probíhá evaluace (asi 6 měsíců).

Hodnocení

 1. Relevance
  Jak projekt naplňuje priority programu?
 2. Kvalita obsahu a aktivit
  Jaká je kvalita koncepce projektu? Existují konkrétní a dobře definované výstupy? Existuje přesvědčivá a jasně definovaná strategie pro rozvoj publika? Jak zkušený je tým, který projekt realizuje? Jak vhodné je rozdělení rozpočtu a lidských zdrojů s činnostmi prováděnými v rámci projektu?
 3. Komunikační strategie a šíření výsledků
  Existuje vhodná komunikační strategie informující o činnosti partnerů, cílových skupinách, použitých kanálech, médiích, dopadu a načasování?
 4. Kvalita partnerství
  Jak je nadefinováno partnerství? Bude pokračovat i po skončení projektu? Do jaké míry jde partnerství nad rámec přímých geografických sousedů, tedy zda začleňuje partnery z jiných částí Evropy?

Maximální součet dává dohromady 100 bodů.

Informace o programu

poskytuje síť kanceláří Creative Europe Desk se zastoupením v zemích, které se účastní programu. V České republice se Kancelář Kreativní Evropa skládá z kanceláře pro dílčí program MEDIA se sídlem v Národním filmovém archivu a kanceláře pro dílčí program Kultura se sídlem v Institutu umění – Divadelním ústavu, jejíž součástí je sekce pro kulturní dědictví sídlící při Národním památkovém ústavu. Na evropské úrovni program spravuje Výkonná agentura pro kulturu, vzdělávání a audiovizi (European Agency for Culture, Education and Audiovision).

Informace pro oblast kulturního dědictví

Sekce pro kulturní dědictví byla zřízena rozhodnutím ministerstva kultury v Národním památkovém ústavu s cílem zajistit šíření informací o programu Kreativní Evropa subjektům z oblasti hmotného i nehmotného kulturního dědictví v ČR. Sekce poskytuje informace subjektům zabývajícím se movitým i nemovitým kulturním dědictvím v oblasti památkové péče, galeriím, muzeím, archivům, vlastníkům památek, nevládním organizacím, nadacím, občanským sdružením, subjektům činným v oblasti restaurování a konzervování, odborným a vysokým školám, akademickým i církevním institucím, ale také státním, regionálním i místním samosprávným orgánům. Sekce pořádá v průběhu roku informační semináře. Osobní nebo e-mailovou konzultaci poskytuje na adrese repa.tomas@npu.cz.

Kontakt

Valdštejnské nám. 3, Praha 1
Mgr. Tomáš Řepa

telefon +420 257 010 140, +420 724 663 614
e-mail: 
repa.tomas@npu.cz 

Více informací:

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D.

 • vedoucí referátu zahraničních vztahů
 • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 257 010 140, 724 663 614
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A Generální ředitelství NPÚ
Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 11801